Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı Analizi: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Örneği

İsmet Akbaş, Emine Nur Kırımlı

Abstract


Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı Analizi: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Örneği

Environmental Awareness Analysis of University Students: Çankırı Karatekin University FEAS Case

 

Yrd. Doç. Dr. İsmet Akbaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi, ismetakbas@gmail.com

Arş. Gör. Emine Nur Kırımlı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, eminenurd@gmail.com

 

ÖZET

 

1970’li yıllardan itibaren çevre ve çevre sorunları giderek kullanılmaya başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılda yaşanan bir takım çevresel sorunlar ve bununla bağlantılı afetlerin sonucunda çevrenin ve ekosistemin çeşitli öğelerinin korunması ve değeri konusunda bir bilinçlenmenin ortaya çıktığı görülmektedir.  Bu konuda duyarlılığın artmasıyla birlikte gönüllü kuruluşlar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar yaşanan çevre felaketleri ve sorunları karşısında giderek artan boyutta toplumun ilgisini ve duyarlılığını arttırmaktadır.

Çevresel farkındalığı arttırmak için çok sayıda kaynak mevcuttur; grup içi öğrenme(eğitimle veya eğitim dışında)  bilgilendirme ve ilham verici seminerler, çevre kitapları ve broşürler bu farkındalığın ve duyarlılığın gelişmesinde olumlu etkiler yaratmaktadır.  Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin çevre duyarlılığıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir alan araştırmasıdır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü müfredatında çevre derslerini alan ve almayan öğrenciler arasındaki duyarlılık düzeyinin farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Anketin analizinde bilgisayar ortamında SPSS kullanılmıştır.  Alınan çevre eğitimiyle orantılı olarak çevre duyarlılığında ve farkındalığında olumlu yönde gelişme olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Çevre, Çevre Duyarlılığı, Üniversite Öğrencileri, Çankırı.

 

ABSTRACT

 

Since the 1970s, environmental and environmental problems have begun to be used increasingly. Particularly in the 20th Century, a number of environmental problems and disasters associated with it have appeared to raise awareness about the protection and value of the various elements of the environment and the ecosystem. With increased awareness to this issue, voluntary organizations, public institutions and international organizations are increasingly concerned and sensitized to the increasingly disruptive nature of the disasters and problems of the environment.

There is a lot of resources to increase environmental awareness; informing and inspiring seminars, environmental books and brochures within the group (outside of education or training) have positive effects on the development of this awareness and consciousness. This study is a field research aimed to determine students' opinions about the environmental awareness  of Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and Public Administration Department. It has been researched whether the level of awareness between students in the curriculum of the political science and public administration department who have taken or not taking environmental courses differs. In the analysis of the questionnaire, SPSS was used in computer. It was aimed to determine whether there is a positive development in environmental awareness and awareness in proportion to environmental education.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Environment, Environmental Awareness, Undergraduate, Çankırı


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article