Kamu Politikalarının Farklı Coğrafyalarda Uygulanabilirliğinin Yerindelik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Emine Nur Kırımlı

Abstract


ÖZET

 

Kamu politikası kavramının II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’da ortaya çıktığı kabul edilmekle birlikte ülkemizde akademik açıdan çok yeni bir kavramdır. Kamu politikası ile ilgili karar verme veya kamu politikaları oluşturma sürecinde doğrudan veya dolaylı katkısı olan seçmenler, bürokratlar, baskı grupları, siyasi partiler, hükûmet ve parlamento kamu politikasında rol oynayan aktörler olarak adlandırılır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş anayasal düzene sahip devletlerde yasama ve yürütme organları kamu politikası oluşturma sürecinin baş aktörleridir. Çünkü bu ülkelerde egemenlik kaynağını halktan almaktadır.

1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile birlikte yerindelik ilkesi, Avrupa Birliği’nde anayasal düzeyde düzenleme altına alınmıştır. O günden bu yana, Avrupa entegrasyonu bağlamında yerindelik ilkesinin anlamı ve işlevi tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilkenin farklı tanımlarından yola çıkarak, Avrupa bütünleşmesine olan katkısı ve bu süreçte Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanmasında, ülkelerin mevcut idari yapısı, büyüklüğü, geçmişten gelen özellikleri dikkate alınarak uygulamada ne gibi sakıncalar doğuracağının incelenmesidir. Bu özellikler kamu politikalarının uygulanabilirliğini de etkileyen;  dünyadaki diğer ülkeler, uluslararası ve ulus üstü kuruluşlar, Ülkenin siyasal kültürü, siyasal yaklaşımlar, o ülkedeki çıkar grupları ve bunlar arasındaki uzlaşma ve çatışmalar, devletin ekonomik yaşama müdahale boyutu gibi faktörlerle de paralellik göstermektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Politika, Kamu Politikası, Yerindelik, Subsidiarite, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

 

ABSTRACT

 

The concept of public policy with acceptance in the United States after Second World War, it is a very new concept in our country in academic terms. Voters, bureaucrats, pressure groups, political parties, governments and  parliament are called actors in public policy.who are directly or indirectly contributing to public policy decision-making or public policy making  process. Legislative and executive bodies are the main actors in the process of public policy making in states with a constitutional order that adopted the principle of separation of powers. Because in these countries the source of sovereignty is from the people.

The subsidiarity principle was regulated at the constitutional level in the European Union with the Maastricht Treaty signed in 1992. Since then, the meaning and function of the subsidiarity principle is discussed in the context of European integration. The aim of this study is to examine the current problems of implementation of the European Charter of Local Autonomy, the country's existing administrative structure, its size, and its past features, in the context of its contribution to European integration, starting from different definitions of the principle. These features are in parallel to with other countries in the world, international and transnational organizations, political culture of the country, political approaches, interest groups in that country and the compromises and conflicts between them, and the dimension of the state intervention in economic life.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article