Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Süleyman Balcı

Abstract


Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Investigating the Attitudes of Prospective Teachers towards Teaching Profession

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Balcı

Kırıkkale Üniversitesi, meb.suleyman@gmail.com

 

ÖZET

 

Bu araştırma öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleği ile ilgili tutumlarına ilişkin verileri toplamak amacıyla Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçme aracı, 35 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Bu araştırmaya matematik, hemşirelik, Türk dili ve edebiyatı ve sosyoloji bölümü mezunu olan ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon programına devam eden aday öğretmenler katılmıştır.

Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında mezun oldukları bölüme ve cinsiyete göre önemli düzeyde farklılık olup olmadığını incelemek için bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında mezun oldukları bölüme ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca sonuçlara göre aday öğretmenlerin çoğunluğunun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir ve bu sonuçlar mesleki gelişim için bir motivasyon kaynağı olarak görülebilir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Öğretmenlik Mesleği, Öğretime Yönelik Tutum, Aday Öğretmenler

 

 

ABSTRACT

 

Purpose of this this study is to examine the attitude of prospective teachers towards teaching profession. In this study in order to collect necessary data concerning the attitude of prospective teachers towards teaching profession, Teaching Attitude Scale were used. This scale is a Likert scale consisting of 35 items. Participants of this study are graduates of mathematics, nursing, sociology, turkish language literature departments and completed preservice teacher education curriculum courses at Education faculty of Kırıkkale University.

In order to examine if there is any significant differences regarding the attitude of prospective teachers towards teaching profession in terms of their departments and gender, independent samples t-test  and one-way analysis of variance were used. According to findings of the study, the attitude of prospective teachers towards teaching profession are not meaniningfuly different in terms of gender and departments.Moreover, results have shown that the attitude of prospective teachers towards teaching profession is generally positive and this result can be considered as motivational resource for professional development.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Teaching Profession, Attitude for Teaching, Prospective Teachers


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article