Öğretmen Adaylarinin Cebir Kavramlarina Uygun Problem Kurma Becerileri

Ömer Şahin, Yasin Soylu

Abstract


Öğretmen Adaylarinin Cebir Kavramlarina Uygun Problem Kurma Becerileri

Preservice Teachers' Problem Posing Skills for Algebraic Concepts

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Şahin

Amasya Üniversitesi, mersahin60@gmail.com

Prof. Dr. Yasin Soylu

Atatürk Üniversitesi, yasinsoylu@gmail.com

 

ÖZET

 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebir kavramlarına uygun problem kurabilme becerilerini incelemektir. Bu araştırmada karma araştırma desenlerinden açıklayıcı-doğrulayıcı (explanatory-confirmatory) araştırma deseni (Nicel ® Nitel)  kullanılmıştır. Bu çalışmanın nicel verilerinin elde edilmesi sürecinde enlemesine (kesitsel) araştırma yöntemi (cross-sectional comparative study), nitel kısmında ise durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de yer alan bir üniversitenin ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 44 birinci, 44 ikinci, 44 üçüncü ve 44 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 176 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada mülakat, gözlem ve bilgi testi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda birçok öğretmen adayı verilen ifadelere uygun problem kurarken daha çok sayı problemi kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının verilen cebirsel ifade ve denklemlere uygun bir problem kurma konusunda genel olarak başarılı oldukları söylenebilir. Fakat birinci ve ikinci sınıf öğretmen adaylarının cebirsel ifadeye uygun problem kurmada zorlandıkları görülmüştür. Bunlara ek olarak öğretmen adaylarının başarılarının sınıf düzeyine göre doğru orantılı olarak farklılaştığı görülmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Cebir, Problem Kurma, Matematik Eğitimi

 

 

ABSTRACT

 

The purpose of this study is to determine preservice middle school teachers’ problem posing skills for algebra concepts. Explanatory-confirmatory research design, one of the mixed methods research designs, was used in this study to investigate problem posing skills of prospective teachers regarding algebra concepts. Cross-sectional study method, as a type of descriptive research and one of the non-experimental research designs, was used to collect quantitative data in the study. In the qualitative part of the study, case study was used. The participants of the study were composed of 176 prospective teachers studying in the elementary mathematics education department of a university in Turkey, who were first, second, third, and fourth year students with equal numbers. Interview, observation and knowledge test were used as the instruments for the purpose of study. As a result of the study, it was observed that many preservice teachers posed appropriate problems for the given statements while they mainly preferred to pose number problems. It can also be said that preservice teachers are generally successful in posing a problem in accordance with the given algebraic expressions and equations. However, it was observed that first and second-grade preservice teachers had difficulty in posing an appropriate problem for the algebraic expression. In addition to these, it is observed that the successes of preservice teachers vary in direct proportion to the grade level.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Algebra, Problem Posing, Mathematics Education


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article