Güngör Dilmen’in Ben Anadolu Adlı Eserinde Kadın ve Toplum

Refika Altıkulaç Demirdağ

Abstract


Güngör Dilmen’in Ben Anadolu Adlı Eserinde Kadın ve Toplum

 

Yrd. Doç. Dr. Refika Altıkulaç Demirdağ

Çukurova Üniversitesi, raltikulac@yahoo.com

 

ÖZET

 

Güngör Dilmen’in Ben Anadolu adlı tiyatro eseri ilkçağlardan günümüze Anadolu’da yaşamış kadınların gerçekle kurmaca arasında bir panoramasını çizmektedir. İlkçağlılar, Osmanlılar ve Cumhuriyetliler olmak üzere üç bölüme ayrılan eserde yazar, kadının belleğindeki birikimle bilincindeki değişimi sergilenmeye çalışır. Dilmen, Anadolu’nun Ana Tanrıçası olduğu söylenen Kübele’den başlayarak, Prof. Dr. Muhibbe Darga’ya kadar kadınların diliyle Anadolu tarihini oyunlaştırır. Eserin gerçekle kurgu ararsındaki farkı oldukça incedir. Kadın bakışının ve algısının zamanla karmaşıklaştığını, kadın kaygılarının, çatışmalarının şiddetlendiğini ve bu çeşitliliği arttıracak faktörlerin güçlendiğini görmekteyiz. Başlangıçta, Kübele örneğinde olduğu gibi kadın, öncelikle yiyecek ve eş bulmayı kendine amaç edinirken, hayatla ilgili kaygılar ve çatışmalar arttıkça, birey olma, kabul görme, farklılıkların kabul edilebilmesi için çatışmaya girme, sanatsal farklılıklar yaratma ve nihayetinde daha derin acılara eğilme gibi kaygılar taşımaya başlamıştır. Kitabın Osmanlılar bölümündeki Nilüfer Hatun’un arzuları ve çelişkileriyle, Nigar Hanım’ın arzuları ve çelişkileri birbirinden farklıdır. Nitekim Nigar Hanım’ın kaygılarının karşında Halide Edip’in kaygıları daha karmaşık, çatışmaları daha güçlüdür. Yazar, Anadolu’daki siyasi tarihin kadınlar gözüyle nasıl algılandığını sergilemeye çalışır. Meselelere uzak açıdan bakılmasını ve tarafsız olunmasını sağlamaya çalışırken aslında okur için bazı konularda farkındalık yaratmaya çalışır. Bu çalışmamızda Güngör Dilmen’in eserinde kadın dilinin, zaman içinde değişime uğrayıp uğramadığını ve yazarın bu dili siyasi dille örtüştürme çabasını irdeleyeceğiz. Bu söylem biçimini irdeleyerek yazarın kadına ve kadının toplumdaki yerine bakışını da ortaya koymaya çalışacağız.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Güngör Dilmen, Anadolu, kadın, bellek, söylem.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article