Kirklareli Ilinde Eğitim Ve Sağlik Sektöründe Işkoliklik Üzerine Bir Araştirma

Beste Burcu Kasap, Serdar Canbaz

Abstract


Kirklareli Ilinde Eğitim Ve Sağlik Sektöründe Işkoliklik Üzerine Bir Araştirma

A Research about Workaholism in the Educatıon and Health Sector in Kırklareli

 

Öğr. Gör. Beste Burcu Kasap

Kırklareli Üniversitesi, bestekasap@klu.edu.tr

Yrd. Doç.  Dr. Serdar Canbaz

Kırklareli Üniversitesi, serdarcanbaz@klu.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışmada Kırklareli ilinde eğitim ve sağlık sektöründe kişilerin işkoliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle işkoliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 402 anket değerlendirmeye uygun bulunarak,  DUWAS işkoliklik ölçeği, Cronbach’s Alpha güvenirlik testi, t testi, Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi, One-Way ANOVA testi, Tukey HSD testleri gerçekleştirilmiştir. Böylece Kırklareli ölçeğinde işkoliklik düzeyleri ortaya konulmaya çalışılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada tüm ölçekte %60, 5 oranında bir işkoliklik düzeyine ulaşılmıştır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

işkoliklik, aşırı çalışma, kompulsif çalışma, işkoliklik düzeyi

 

 

ABSTRACT

 

In this study, it is aimed to detect workaholism levels of the individuals who are working education and health sector in Kirklareli province. In this study, first an evaluation on workaholism is made. The research was based on the primary data. 402 questionnaires in total in this scope have been found appropriate for evaluation, DUWAS work addiction scale, Cronbach's reliability test, t test, Kolmogorov–Smirnov normality distribution test, One-Way ANOVA test, Tukey HSD test have been conducted. In this way, workaholism levels in Kirklareli province are attempted to be revealed and the data collected is analyzed. It has been concluded in the study conducted that the level of workaholism in the whole scale is %60,5.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

workaholism, excessive working, compulsive working, workaholism level


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article