1945-1950 Yılları Arası Türkiye’de Din Eğitimi

Meral Balcı, Zeynep Azder

Abstract


1945-1950 Yılları Arası Türkiye’de Din Eğitimi

Religious Education in Turkey between 1945-1950

 

Yrd. Doç. Dr. Meral Balcı

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, mbalci@marmara.edu.tr

Zeynep Azder

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD, zeynepazder@live.com

 

ÖZET

 

1933 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kapatılmasından sonra din öğretimi örgün eğitim kurumlarından tamamen kaldırılmıştır. Böylece din eğitimi, cumhuriyet dönemi eğitim tarihimizde oldukça önemli bir tartışma konusu olarak önemli bir yer işgal etmiştir. 1946’dan sonra din eğitimi konusu yeniden ele alınmış ve çeşitli çevreler tarafından doğru ve yeterli çözüm yolları arayıp bulamamanın sıkıntıları yaşanmıştır. 1947 yılında CHP’de ideolojik bir dönüşüm yaşanmış, bu durum eğitim sürecine yansımış ve eğitimi etkilemiştir. CHP’nin bazı yazarlarca “sağa kayma” olarak adlandırılan değişimi, dinin yeniden müfredata dahil etme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı konjoktürel değişimin eğitim kademelerine ne şekilde yansıdığını, bunun sonuçlarının neler olduğunu objektif bir biçimde değerlendirmektir. Bu bağlamda partinin ideolojik dönüşümünün eğitim üzerinde de önemli bir etken olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın araçlarını döneme ait resmî ve güncel gazeteler, dergiler, hatıratlar, konuyla ilgili yazılmış kitaplar oluşturmaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır

Anahtar Kelimeler:

Cumhuriyet Halk Partisi, Din, Eğitim, Örgün Eğitim Kurumları.

 

ABSTRACT

 

After the faculty of theology was closed in 1933, religious education was completely abolished at formal training institutions. Therefore, religious education has occupied an important place as a very important debate in our history of education during the Republic period. After 1946, the issue of religious education was reconsidered and there were difficulties in finding the right and adequate solutions by various communities. An ideological transformation took place in the PRP in 1947, and this situation affected the education period. PRP’s transformation, which was called as “shift to the right” by some academicians, brought the necessity of re-inclusion of the religion into the curriculum. The aim of this research is to evaluate how the cyclical change was reflected in the educational stages and what the consequences of it were objectively. In this context, it was observed that the ideological transformation of the party had significant effect on education. The instruments of the study are official journals of the term, memoirs, books written on this subject and related news on daily newspapers.

© 2017 PESA All rights reserved

Keywords:

Republican People’s Party, Religion, Education, Formal education institutions.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article