Minsky’nin Finansal İstikrarsizlik Hipotezi: Yunanistan Örneği

Nihal Gökçe

Abstract


Minsky’nin Finansal İstikrarsizlik Hipotezi: Yunanistan Örneği

 

Nihal Gökçe

Hitit Üniversitesi

 

ÖZET

 

Günümüz ekonomilerinde yaşanan istikrarsızlık sorunlarının açıklanmasına önemli katkılar sağlayan çalışmaların başlıcalarından biri de Hyman Minsky’nin finansal istikrarszlık hipotezidir. Bu hipotez, çeşitli ekonomilerde görülen istikrarsızlık sorununun temel nedenini, finansal sistem nedeniyle yatırımcıların önemli ölçüde borçlanarak yatırım yapmaları olarak görmektedir. Minsky’ye göre, yatırımların ağırlıklı olarak borçlarla finanse edilmesi ekonomik canlanma yaratmakta ancak ekonomik gelişme ile birlikte yaşanan aşırı borçlanmanın sonucu olarak sistem istikrarsızlığa doğru sürüklenmektedir. Ayrıca reel faiz oranlarının artışı ekonomik faaliyet düzeyini sınırlandırmakta ve finansal kırılganlığı artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, reel ekonomi ile finansal değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek ve Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizin açıklanmasında, Minsky hipotezinin sunduğu çerçevenin kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle Minsky’nin finansal istikrarsızlık hipotezinin temel dayanak noktaları incelenecek ve Minsky hipotezinin 1976-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak Yunanistan ekonomisi için geçerliliği tartışılacaktır. Bu amaçla Yunanistan ekonomisi için GSYİH’daki yıllık büyüme; cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı, net kredi hacminin GSYİH’ya oranı ve reel faiz oranı ile ilişkilendirilmiş, Johansen eşbütünleşme analizi ile uzun dönemli denge ilişkisi araştırılmıştır. Bulgulara göre tahmin edilen bütün parametreler istatistiksel olarak anlamlıdır. Yunanistan ekonomisinde büyüme üzerindeki en büyük etki, net kredi hacminin GSYİH’ya oranıdır. Buna göre, finansal şoklar büyüme üzerinde belirleyicidir ve Yunanistan Ekonomisinde Minsky hipotezi geçerlidir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Minsky finansal istikrarsızlık hipotezi, Yunanistan ekonomisi, Johansen eşbütünleşme analizi


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article