Türkiye’de Kırdan Kentte Göçün “Haris Todora Modeli” ile Analizi Analyses of Migration From Rural to Urban with “Model of Haris Todora” in Turkey

Erkan Aktaş, Ahmet Şahin

Abstract


Türkiye’de Kırdan Kentte Göçün  “Haris Todora Modeli” ile Analizi

Analyses of Migration From Rural to Urban with “Model of Haris Todora” in Turkey

 

Doç. Dr. Erkan Aktaş

Mersin Üniversitesi,İİBF İktisat Bölümü, aktaserkan@gmail.com

Ahmet Şahin

Yüksek Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi,İİBF İktisat Bölümü, ahmets379@gmail.com

 

ÖZET

 

Göç, insanların yaşadıkları yerleri ekonomik, sosyal, dini, politik, coğrafi ve iklimsel yapının ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak değiştirmesidir. İnsanlık varolduğundan beri çeşitli nedenlerden dolayı göç etme eğilimindedir. Göç hareketleri, kitlesel veya bireysel olarak uluslararası (dış göç) ya da ülke sınırları içerisinde (iç göç) gerçekleşmektedir.Dünya genelinde küreselleşmenin getirdiği fırsatlar nedeniyle hızlanan, göç edilen mesafelerin  kısaldığı ve göç eden insan sayısının arttığı bu süreçte 1950 yılından itibaren Türkiye’de kırdan kente doğru olan iç göç hareketleri artmaya başlamıştır. 1927 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımında toplam nüfusun %76’sını kırsal nüfus  oluştururken 1980’de %56 , 2000’de %35 ve  2012’de  toplam nüfusun %23’ü kırsal nüfustan oluşamaktadır.Bu çalışmada, Türkiye’de 1950’li yıllarda hız kazanan ve günümüzde de devam etmekte olan kırdan kente göç hareketleri ve Türkiye’de kırdan kente göçü etkileyen faktörler, ekonomi biliminin göç literatüründe büyük öneme sahip olan Harris-Todaro göç modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma 1970-2014 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışmada göç değişkeni yerine: Türkiye’de toplam nüfus içinde kırsal nüfusun oranı alınmıştır. Ücret yerine toplam katma değerden alınan pay alınarak VAR analizi yapılmıştır. Yapılan analizde Türkiye’deki iç göç hareketlerinin modelin varsayımları ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Kırdan kentte göç, Haris Todora Model, Türkiye

 

ABSTRACT

 

Migration is the temporary or permanent change places where people live by economic, social, religious, political, geographical and climatic problems. People have emigrated since they existed. These migration movements it occurs mass or individual. İmmigration has two forms, internal migration or external migration. Since 1950, internal migration movements from  rural to urban have gained speed in Turkey. While rural population constituted 75% of the country's population in 1950, this rate is 23% in 2012 in Turkey. In this study, it is tried to explain the movements of the rural-to-urban migration in Turkey with the Harris-Todaro model. This study covers a period from 1970 to 2014. In this study, the ratio of rural population of the total population in Turkey have been used instead of the migration rate and the share of value-added agriculture of the value added total was evaluated by using VAR analysis.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article