Yükselen Sanayi Ekonomilerinde İhracat Yanılsaması ve İhracata Dayalı İstihdamsız Büyüme İlişkisi

Mehmet Demiral, Jeffrey B. Nugent

Abstract


Yükselen Sanayi Ekonomilerinde İhracat Yanılsaması ve İhracata Dayalı İstihdamsız Büyüme İlişkisi

Export Illusion and Export-led Jobless Growth Relationship in Emerging Industrial Economies

 

Mehmet Demiral

Nigde Omer Halisdemir University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics

Jeffrey B. Nugent

University of Southern California, Department of Economics

 

ÖZET

 

İhracatın ekonomik büyümeyi artırarak istihdama katkı sağlayacağı yönündeki uzlaşı, son yıllarda özellikle yükselen sanayi ekonomileri (YSE’ler) üzerine elde edilen yeni bulgularla zayıflamaktadır. 1990’lı yılların başından itibaren sanayileşme ve ihracata dayalı büyüme kapsamında önemli başarılar elde eden bu ülkeler, son yıllarda kronik yüksek işsizlik sorunu yaşamaktadırlar. Bu ihracata dayalı istihdamsız büyüme örneklerinde, ekonomik büyümeyi teşvik eden ihracat artışlarının aynı oranda iş olanakları meydana getirmediği görülmektedir. Bu paradoks için mevcut literatürdeki ilginin, ara malları ticaretinin nihai malların ticaretinden çok daha hızlı arttığı dikey uzmanlaşmış küresel üretim ağlarını (KÜA’lar) dikkate almadığı görülmektedir. Bu kapsamda, çoklu hesaplamalar nedeniyle şişirilmiş ilgili ticaret istatistikleri, YSE’ler gibi yoğun bir biçimde KÜA’larda faaliyet gösteren ülkeler için, ihracatın ithal içeriği (İİİ) ve yurtdışı katma değer (YKD) paylarının yüksek olması ile temsil edilen ihracat yanılsamasına neden olabilmektedir.

Bu çalışma, 22 YSE örneğinde, ihracata dayalı istihdamsız büyüme fenomeninin geçerli olup olmadığımı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İhracatın ithal içeriği (İİİ) ve yurtdışı katma değer (YKD) paylarının büyüklüğünü ölçmek için OECD’nin girdi-çıktı veri tabanından yararlanılmıştır.  İstihdam ve bazı kontrol değişkenlerine ilişkin veriler ise Dünya Bankası’nın küresel gelişmişlik göstergelerinden alınmıştır. 1995 sonrası dönemi kapsayan panel veri setinin analizinden elde edilen sonuçlar, ihracat artışlarının aynı zamanda ihracat yanılmasını beraberinde getirdiği ve bunun da genel olarak ihracat-istihdam ilişkisini zayıflattığı ve hatta bazı örneklerde bu ilişkiyi ortadan kaldırdığını göstermektedir. Çalışma, günümüzün ticaret yapılarının, sadece mal ve hizmetlerin değişimini ifade etmediğini, ayrıca ticarete ilişkin istihdam olanaklarının gerçekte nerelerde yaratıldığını göstermesi bakımından da önemli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İstihdam, İhracat yanılsaması, Küresel üretim ağları, İhracata dayalı istihdamsız büyüme, Yükselen sanayi ekonomileri

 

 

ABSTRACT

 

The consensus that export contributes to employment by increasing economic growth has been recently weakened by new evidence from especially emerging industrial economies (EIEs). These countries have been recording significant achievements towards industrialization and export-led growth since the early 1990s but recently experiencing persistently high unemployment problem. In these export-led jobless growth cases, the export growth followed by overall economic growth does not seem to have created equivalent job opportunities. For this paradox, the interest in the extant literature seems to have ignored the vertically specialized global production networks (GPNs) in those international trade in intermediate goods has grown much faster than in final goods. Therefore, relevant trade statistics inflated by the multiple counting can cause export illusion proxied by high imports content of exports (ICE) and foreign value-added (FVA) for countries involved in the GPNs intensively like EIEs. 

This study aims to discover whether the export-led jobless growth phenomenon exists in case of 22 EIEs. The OECD’s input-output databases are utilized to gauge the extent of ICE and FVA. Data of unemployment and several control variables are those of the World Bank collection of world development indicators. Analysis results based on a panel dataset covering the post-1995 period reveal a mechanism that export growth brings export illusion which weakens the growth-employment nexus in general and even removes the linkage for some cases. The study concludes that trade not only means the exchange of goods and services but it also implies where the jobs are really created in today’s international trade pattern.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Employment, Export illusion, Global production networks, Export-led jobless growth, Emerging Industrial economies.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article