Alış Veriş Merkezlerinden Elde Edilen Tatmini Etkileyen Hedonik ve Faydacı Güdülerin İncelenmesi: Mersin İli Örneği

Ümit Doğrul, Nida Aksay

Abstract


Alış Veriş Merkezlerinden Elde Edilen Tatmini Etkileyen Hedonik ve Faydacı Güdülerin İncelenmesi: Mersin İli Örneği

An Analysis of Hedonic and Utilitarian Motives Affecting Satisfaction Obtained from Shopping Malls: Example of Mersin Province

 

Yrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul

Mersin Üniversitesi, udogrul@mersin.edu.tr

Nida Aksay

Mersin Üniversitesi, aksaynidaa@gmail.com

 

ÖZET

 

Son yıllarda tüketiciler günlük hayatlarında kullandıkları birçok ürünü alış veriş merkezlerinden satın almaktadırlar. Alış veriş merkezlerinin, bir çok markayı bir araya getirerek tüketicilere tercih yapma imkanı sunması, farklı ürün gruplarını bir araya getirmesi, tüketicilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak hizmetleri sunması gibi bir çok faktör alış veriş merkezlerinin tercih edilme oranını ve sayısını arttırmıştır.Bu merkezlerin sayısının artması rekabeti beraberinde getirmiştir. Rekabetin artmasıyla birlikte tüketicinin alış veriş merkezi ziyaretinden elde ettiği tatminin önemi daha da artmıştır. Bu durum, tüketicilerin alış veriş merkezlerinden elde ettikleri tatminine etki eden  faktörleri ortaya çıkarmayı zorunluluk haline getirmiştir.

Güdüler, tüketicilerin davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tüketici davranışlarına etki eden güdüler, hedonik ve faydacı olarak gruplandırılabilmektedir. Bu çalışmanın da amacı tüketicilerin alış veriş merkezlerinden elde ettikleri tatmine etki eden hedonik ve faydacı güdüleri ortaya çıkarmaktır. Tatminin ise tekrar satın alma niyeti ve olumlu ağızdan ağza iletişim yapma niyetine etkisini belirlemektir. 

Bu amaca ulaşmak amacıyla veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, mersin ilinde toplam 3 alış veriş merkezleri’ de 371 kişiye anket uygulanmıştır. Daha sonra araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. . 

Yapılan araştırmada parasal tasarruf, seçim, elverişlilik ve kişiselleştirmenin faydacı tüketim değerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Eğlence, keşfetme ve sosyal statü boyutlarının ise hedonik Tüketim değerini olumlu yönde etkilediği analiz edilmiştir. Aidiyet boyutunun ise hedonik güdü üzerinde etkisi görülmemiştir. Ayrıca Alış veriş merkezlerinden elde edilen tatminin olumlu ağızdan ağıza iletim ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

© 2017 PESA All rights reserved.

Anahtar Kelimeler:

Alış Veriş Merkezleri, Hedonik Güdüler, Faydacı Güdüler, Tatmin, Yapısal Eşitlik Modellemesi

 

 

ABSTRACT

 

In recent years, consumers have been buying many products which they use in their daily lives from shopping malls. A lot of factors such as shopping malls offering opportunity for consumers to make choices by bringing many brands together, bringing different product groups together, offering services that enable consumers to have fun have increased the rate and number of being preferred of shopping malls. The increase in the number of shopping malls has brought competition with it. With the increase of the competition, the importance of satisfaction obtained from visiting shopping mall has increased more. This situation has made it neccerssary to reveal the factors that affect the satisfaction which consumers get from shopping malls.

Motivation is one of the most important  factors affecting consumer behavior. Motives affecting consumer behavior can be grouped as hedonic and utilitarian.  The aim of this study is to reveal the hedonic  and utilitarian motivations that affect consumers satisfaction obtained from shopping malls and to determine the effect of satisfaction on intent of rebuying and positive mouth  communication.

In order to achieve this aim,  questionnaire method was used as data collection tool. By using convenience sampling method, a questionnaire was applied to 371 people in 3 shopping malls in Mersin province. Then, the research hypothesis was tested with a structural equation model.

 In that research, it has been determined that monetary savings, choice, availability and personalization have a positive impact on utilitarian consumption. It has been analyzed that entertainment, exploration and social status dimensions have a positive effect on hedonic consumption value. Belonging dimension has no effect on hedonic motivation.  It has also been found that the satisfaction obtained from shopping centers has a positive effect on positive mouth communication and on the intention  to visit again.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Shopping Malls, HedonicIcentives, Utulitarian Motivations, Satisfaction, Structional Equation Models


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article