BİST 100 Endeksi İçin Piyasa Anomalilerinin İncelenmesi: Ramazan Ayı ve Dini Bayramların Etkileri

Süleyman Gürbüz, Ahmet Şahbaz

Abstract


BİST 100 Endeksi İçin Piyasa Anomalilerinin İncelenmesi: Ramazan Ayı ve Dini Bayramların Etkileri

Investigation of Market Anomalies for BİST 100 Index: The Effects of Ramadan Month and Religious Holidays

 

Arş. Gör. Süleyman Gürbüz

Bozok Üniversitesi, suleyman.gurbuz@bozok.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Şahbaz

Necmettin erbakan Üniversitesi,asahbaz@gmail.com

ÖZET

 

Fama(1970) tarafından ortaya konan etkin piyasalar hipotezi, piyasaya ulaşan bilginin tüm aktörler tarafından hemen öğrenileceğini ve bu nedenle piyasada olağan üstü gelir elde etmenin mümkün olmadığını söylemektedir. Uzun zamandır etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğinin test edildiği bilimsel çalışmalarda kesin bir sonuç ortaya konamamıştır. Yapılan bu çalışmalarda etkin piyasalar hipotezinin geçerli olmadığı bazı durumlar olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan bazıları; haftanın günleri, yılın ilk ayı ya da son ayı olması, tatil öncesi ve hatta havanın güneşli olup olmaması gibi anomaliler olarak adlandırılmıştır. Bazı dönemlerden yatırımcıların nakit ihtiyacının artması ya da firmalarının bilançolarının düzeltilmesi gibi sebeplerle etkin piyasa hipotezine aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu dönemlerde varlıkların getirisinde anormal artış ya da azalışlar olabileceği gözlenmiştir.

Bu çalışmada, etkin piyasalar hipotezi bu anomaliler altında incelenecektir. Türkiye gibi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde dini aylar ve bayramlar insanlar için önemli zamanlardır. Bu çalışmada 03/01/1994-27/07/2017 tarihleri arasında günlük verilerle BİST 100 endeksinin Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban bayramında piyasa anomalisi gösterip göstermediği incelenmiştir. Sonuçlar, Ramazan ayında varlık getirilerinin arttığını ve piyasa anomalisinin gerçekleştiğini gösterirken, bayramlar için tatil anomalisi tespit edilememiştir. Diğer taraftan EGARCH yöntemiyle sınanan anomalilerde Ramazan ayı ve Ramazan bayramında volatilitenin arttığı, Kurban bayramında ise anomali olmadığı tespit edilmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Etkin Piyasa Hipotezi, Piyasa Anomalileri, Ramazan Ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı

 

 

ABSTRACT

 

Efficient market hypothesis which put forward by Fama(1970) says that, the information that reaches the market is immediately learned by all the actors and for this reason, it is not possible to earn extraordinary income on the market. Scientific studies in which the validity of the hypotheses of efficient market hypotheses have been tested for a long time have not been conclusive. These studies reveal that there are some cases where the efficient market hypothesis is not valid. Some of those; The days of the week, the first month or the last month of the year, before the holidays and even when the weather is not sunny. In some periods, it has been determined that cash requirements of investors or the correction of firms' balances have been contrary to the efficient market hypothesis. It has been observed that there may be abnormal increases or decreases in the returns of assets during these periods.

In this study, the efficient market hypothesis will be examined under these anomalies. In countries like Turkey, where the majority of the population is Muslim, religious months and religious festival are important times for people. In this study, it was examined whether BİST 100 index showed a market anomaly during Ramadan month, Ramadan feast and sacrifice festivals.The daily data covered by 03/01/1994-27/07/2017 was used. The results show that during the month of Ramadan, asset increases and market anomalies were realized, holiday anomalies for both of feasts could not be determined. On the other hand, the anomalies tested by the EGARCH method have been found to have increased volatility during Ramadan month and Ramadan feast and no anomalies during the Sacrifice festivals.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Efficient Market Hypotesis, Market Anomalies, Ramadan Month, Ramadan Feast, Sacrifice Festivals


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article