Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnancın Dışavurumu

Mehmet Akgül

Abstract


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnancın Dışavurumu

Manifest Religion or Belief on the European Convention on Human Rights

 

Arş. Gör. Mehmet Akgül

Sakarya Üniversitesi, mehmetakgul@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışmada AİHM içtihatları çerçevesinde inanç özgürlüğünün dışavurumu incelenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer bulan “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” ikili bir alana işaret etmektedir. Bir din ya da inanca sahip olup olmama ya da değiştirme içsel alan olarak nitelendirilirken inancın dışa vurumu olan tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma yoluyla dini veya inancı açıklama dışsal alan olarak nitelendirilmektedir. İçsel alan mutlak olmasına karşılık dışsal alanın sınırlandırılabileceği ifade edilmektedir. AİHS 9. maddenin ikinci fıkrasında, din ve inancı açıklama özgürlüğünün ancak kanunla kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabileceği ifade edilmektedir. Buradan hareketle bir inancın dışavurumu olan ibadet özgürlüğünün mutlak olmadığı ve sınırlandırılabileceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında kabul görmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

AİHS, Din, İnanç, İçsel Alan, Dışsal Alan

 

 

ABSTRACT

 

In this study, the expression of freedom of belief was examined within the framework of the ECtHR case-law. Freedom of thought, conscience and religion in the ECHR marks a dual field. This right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Freedom to change his religion or belief points inner. On the other hand, worship, teaching, practice and observance point external. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. As a result, external field can be subject by law but inner field is absolutely protected.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

ECHR, Religion, Belief, İnner, External


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article