Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM- (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

Mehmet Ali Meydanlı, Murat Önder, Emrah Ayhan

Abstract


Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM- (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

TGNA (The Grand National Assembly of Turkey) and Turkish Court of Accounts Relations in the New Public Financial Management System within the Framework of Law No.6085

 

Mehmet Ali Meydanlı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, mameydanli@gmail.com

Prof. Dr. Murat Önder

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, muratondere@gmail.com

Araş. Gör. Emrah Ayhan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, emrahayhan@hotmail.de

 

ÖZET

 

Son dönemde, kamu mali yönetim sisteminde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik olarak kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ve denetlenmesi amacıyla uluslararası ölçekte çeşitli gelişmeler olmaktadır veya görülmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de de önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Özellikle, bütçe hakkının etkin kullanılması ve kamu kaynaklarının etkin bir biçimde denetiminin sağlanmasına yönelik olarak 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 2010 yılında kabul edilmiştir. Bu kapsamda: a)6085 sayılı Kanun’unda yer alan düzenlemelerin günümüze kadar ne şekilde uygulandığı, b)Parlamentonun denetim fonksiyonunun arttırılması amacıyla TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) adına kamu kaynaklarının denetlenmesi görevini yerine getiren Sayıştay ile TBMM arasındaki ilişkiler, c)Kanun sonrası beklenen sonucun elde edilip edilmediği, d)Gelinen noktada yaşanan sorunların ortaya konulması ve çözüm yolları aranması gibi konular bu çalışmada detaylı olarak araştırılmıştır. Çalışmamızda, nitel ve nicel verilerden yararlanılmış, ilgili uzman ve yöneticilerle mülakatlar ve yarı-deneysel tasarım olan kesintili zaman serisi tekniği ile etki analizi yapılmıştır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

TBMM, Sayıştay, denetim, raporlama, etki analizi.

 

 

ABSTRACT

 

Recently, various developments have taken place at the international scale in terms of increasing accountability and transparency in the public financial management system in order to use and audit the resources more effectively, economically and efficiently. Within the framework of these developments, significant regulations have been adopted in Turkey as well. In particular, the Turkish Court of Accounts Law No. 6085 was adopted in 2010 to ensure efficient use of the power of purse and public resources. In this context, we examined the following topics in this study: a)how the regulations in the Law No.6085 were implemented until today, b)how the relations between TBMM (The Grand National Assembly of Turkey) and Turkish Court of Accounts have been affected within the framework of increasing the audit function of Parliament, c)whether the expected impact of the regulation was achieved or not, d)the problems related to the regulation and solutions for these problems. In this study, our observations were gathered through quantitative and qualitative data collection methods, and we adopted the interrupted time series as a quasi-experimental design for the impact analysis.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

TGNA, Turkish Court of Accounts, auditing, reporting, impact analysis.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article