Yeni İpek Yolu Bağlamında Çin Tarzı Küreselleşme

Orhan Şimşek

Abstract


Yeni İpek Yolu Bağlamında Çin Tarzı Küreselleşme

Chinese-Style Globalization in Context of New Silk Road

 

Yrd. Doç. Dr. Orhan Şimşek

Artvin Çoruh Üniversitesi, simsekorhann@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ahmetarif74@gmail.com

 

ÖZET

 

2000’li yıllar ve özellikle de 2008 krizi ile birlikte küreselleşme sürecinin yön değiştirdiğine yönelik tartışmalar hız kazanmıştır. Başta Çin olmak üzere, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Çin’in ise ayrı bir öneme sahiptir.

Dışa açılma süreciyle birlikte dünyanın atölyesi konumuna gelen Çin, yirmi birinci yüzyıl itibariyle sermaye ihraç eden bir ülke haline geldi. Hem ekonomik hem de jeopolitik amaçlarla yapılan bu yatırımlar, küresel ekonominin ve siyasetinin de seyrini değiştirdi. Kendine özgü bir devlet kapitalizmi modeli uygulayan Çin, özellikle kamu şirketleri öncülüğünde birçok sektörde küresel ekonomide varlığını hissettirmeye başladı. Bu bağlamda izledikleri küreselleşme stratejisini de geliştiren Çin, 2013 yılı itibariyle Avrasya’yı dünya ekonomisinin merkezi haline getirecek olan Yeni İpek Yolu (Bir Kuşak, Bir Yol) Projesini açıkladı. Hem Çin’in kalkınma stratejisini yayacak hem de Çin şirketlerine yeni pazarlar açacak bu proje Anglo-Sakson Kapitalizminin yerini Çin Tarzı Kapitalizmin alıp almayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Henüz çok yeni bir proje olmasına karşın hem deniz hem de kara yolu üzerinden birer rotaya sahip olan Yeni İpek Yolu güzergahında altyapı yatırımlarının hız kazandığı görülmektedir.

Bu çalışmada Çin’in öncüsü olduğu Yeni İpek Yolu Projesi’nin temel hedefleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca Yeni İpek Yolu’nun finansman kaynakları ve hangi sektörlere, hangi ülkelere odaklanacağı da çalışmanın kapsamı içerisinde ele alınacaktır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Yeni İpek Yolu, Çin, Küreselleşme

 

 

ABSTRACT

 

With the 2000s and especially the 2008 crisis, discussions about the direction about the globalization process have accelerated. Countries such as China, Russia and India seem to have more powerful in the global economy. However, China has a leading role.

China, which became the world's workshop with the opening up to trade, became a country that exported capital by the twenty-first century. These investments, made for both economic and geopolitical purposes, changed the course of the global economy and politics. Applying its own model of state capitalism, China has begun to feel its presence in the global economy in many sectors, especially under the leadership of public corporations. China, which has also developed its globalization strategy in this context, announced the New Silk Road (One Belt, One Road) Project, which will make Eurasia the center of world economy by 2013. This project, which would spread China's development strategy and open up new markets for Chinese companies, brought with it the debate that Anglo-Saxon Capitalism would take place in the Chinese Style Capitalism. Although it is a very new project, it is seen that infrastructure investments are accelerating on the New Silk Road route, which has a route both on the sea and on the road.

This study will focus on the main objectives of the New Silk Road Project, which is the pioneer of China. In addition, we  will focus on financing resources and what sectors and which countries will be focused on the new Silk Road Project.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

New Silk Road, China, Globalization


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article