Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi

Metin Kadim, Yusuf Alperen Şişman, Mete Gülsunar, Cemil Özdemir

Abstract


Bu çalışma meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve çeşitli demografik özellikler açısından öğrenme stratejilerinin değişip değişmediğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2017-2018 akademik yılı bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden tesadüfi örneklemle seçilmiş 167’ si kadın 116’sı erkek olmak üzere toplam 283 kişi üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Küçük (2010) tarafından geliştirilen “Öğrenme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama süreci öğrencilerin zorunlu derslerinden sonra araştırmacıların kontrolünde sürdürülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde ise SPSS paket programı kullanılmış ve ortalama puan değerleri esas alınmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler 3,98 ortalama puanla en çok yineleme stratejilerini kullanırken, en az ise 3,22 ortalama puanla örgütleme stratejilerini kullanmaktadırlar. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin en fazla kullandıkları öğrenme stratejileri 4,07 ortalama ile yineleme stratejileri iken erkek öğrencilerin en fazla kullandıkları stratejiler ise 3,85 ortalama ile anlamlandırma stratejileridir. Her iki cinsiyetteki öğrencilerin de en az kullandıkları öğrenme stratejileri ise erkeklerde 3,26; kızlarda da 3,19 ortalamalarla örgütleme stratejileridir. Öğretim türlerine göre öğrenme stratejileri ortalama puanları genel itibariyle değişmemekle beraber hem 1.öğretim hem de 2.öğretim öğrencileri tarafından en çok yineleme stratejileri kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler açısından öğrenme stratejilerine bakıldığında; yineleme stratejilerini en fazla 4,06 ortalama puanla Mobilya ve Dekorasyan Programı öğrencileri, anlamlandırma stratejilerini en fazla 3,81 ortalama puanla Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri, örgütleme stratejilerini en fazla 3,42 ortalama puanla Mobilya ve Dekorasyan Programı öğrencileri, anlamayı izleme stratejilerini 3,81 ve duyuşsal stratejileri 3,42 ortalama puanlarla en fazla Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri kullanmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article