Fen Alanları Öğretmenlerinin Fen, Teknoloji, Matematik Ve Mühendislik (Fetemm) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mukadder Baran, Medine Baran Türkan, Hülya Aslan Efe, Abdulkadir Maskan

Abstract


Yapılan bu çalışmanın amacı lise ve ortaokullarda görev yapan fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin Fetemm farkındalık düzeylerini tespit etmektir. Çalışmanın örneklemini 211 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kişiler ulaşılabilirlik durumu göz önüne alınarak belirlenmiştir. Çalışmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemidir. Veri toplama aracı olarak 19 soruluk demografik bilgi formu ve Çevik (2017) tarafından geliştirilen, 3 alt boyuttan oluşan, 15 maddelik Fetemm farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Fetemm farkındalık ölçeğinin güvenirlik katsayısı .084 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için SPPSS 20 programı kullanılarak ANOVA ve T- testleri uygulandı. Analizler sonucunda, katılımcı öğretmenlerin fetemm farkındalık düzeylerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyet, yaş, medeni hal, mesleğini sevme durumu, eğitim durumları, hizmet süreleri, kadro derecesi, tartışmalı konuları işleme durumu, yöntem ve teknikleri kullanmada karşılaşılan zorluk, bilimsel gelişmeleri takip etme, bilimsel sempozyumlara katılma, bilimsel proje yapma, derslerinde teknoloji kullanma, ekonomik durumları ve branşlarının Fetemm farkındalık düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını orta çıkarmıştır. Bununla beraber derslerinde Fetemm etkinlikleri yapan katılımcı öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu, öğrencilerin dersleri sevmeleri konusunda sorumluluk hissedenlerin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu, buna paralel olarak öğrencilerin başarısı konusunda sorumluluk hissedenlerin Fetemm farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutları düzeyinde yapılan analizlerden elde edilen bulgular da ölçeğin tamamından elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. Elde edilen bulgular sonucunda eğitim ve öğretimin her kademesinde öğrencinin, fen, matematik ve mühendislik becerilerini geliştirecek ortamların artırılması gerektiği, öğretmenlere Fetemm ile ilgili hizmet içi eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article