Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ortaöğretim Coğrafya Konularının Öğretimine Etkisi

Alpay Aksin, Faruk Aylar

Abstract


Bu çalışmada ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıf coğrafya dersinde yer alan yer şekilleri ile ilgili kazanımların öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile yapılan öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2017-2018 öğretim yılında Amasya ilinde öğrenim görmekte olan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kontrol grupsuz öntest-sontest deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Uygulamanın yapıldığı gruplarda Coğrafi Bilgi Sistemleri çerçevesinde Sayısal Yükselti Modeli (SYM) yazılımı kullanılarak dersler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Başarı Testi” öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, PASW Statistics 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sayısal yükselti modeli kullanılarak yapılan derslerin öğrencilerin öğrencilerin kavrama ve uygulama düzeyindeki başarı düzeylerinde anlamlı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article