Akıllı Vatandaş, Akıllı Kentler ve Türkiye

Erhan Örselli, Zekeriya Bilici, Veysel Babahanoğlu

Abstract


Günümüzde insanoğlunun yarısından fazlası kentsel mekânlarda yaşamakta ve önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artacağı öngörülmektedir. Kentsel mekânlardaki hızlı nüfus artışı beraberinde bir takım problemleri getirmekte aynı zamanda kentler yaşlanan altyapı ile bağlantılı zorluklarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Kentler medeniyetin beşiği ve göstergesi olarak dünya genelinde sosyal ve ekonomik açıdan birinci derecede önemli rol oynamakta ve çevre üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Büyüyen, nüfusu artan kentler her geçen gün fazla tüketip, daha fazla zararlı atık salınımı yaparak çevreye zarar vermenin yanında bireylerin de yaşamını olumlu veya olumsuz doğrudan etkilemektedir.

Hali hazırda kentlerin karşılaştıkları zorlukları yönetmelerinin ve üstesinden gelmelerinin yollarını bulması adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve inovatif çalışmalar, teknolojinin kentsel yaşamı kolaylaştırmasını daha etkili ve sürdürülebilir kentler oluşturabilmek için “akıllı kent” yaklaşımını ortaya çıkarmaktadır. Akıllı kent uygulamalarında akıllı insan veya akıllı vatandaş kavramının odak noktası olduğu ve akıllı vatandaş olmadan akıllı kentlerin olamayacağı ve başarıya ulaşamayacağı unutulmamalıdır. Aynı zamanda akıllı vatandaşların oluşturduğu akıllı toplulukların akıllı kentlerdeki uygulamaları etkin bir şekilde kullanan, kentlerin gelişiminde ve cazibe merkezleri haline gelmelerinde de önemli bir aktör olmaları söz konusudur.

Çalışmanın amacı, akıllı kent, akıllı vatandaş kavramı bağlamında dünyadaki akıllı kent uygulamalarını ele almak ve iyi uygulama örnekleri üzerinden Türkiye’deki mevcut durumu incelemek ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışma nitel bir yöntemle oluşturulacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article