Rehberli Sorgulamanın Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Bekir Güler, Mehmet Şahin

Abstract


Post-pozitivist paradigmanın kabul görmeye başlamasıyla, fen eğitimi öğretmen merkezli bir anlayıştan öğrenci merkezli bir anlayışa yönelmiştir. Bu amaçla, öğrencilerin bilgiyi yorumlayabilen, üretebilen, beceri sahibi bireyler olmalarını teşvik eden yaklaşımlar benimsenmeye başlamıştır. Bu yaklaşımlardan birisi de sorgulamaya dayalı öğrenmedir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin çevrelerindeki olayların işleyişine ilişkin bilimsel araştırma süreçleri gerçekleştirdikleri ve bilgiye ulaştıkları öğrenme şeklidir. Bu çalışmanın amacı sorgulamaya dayalı öğrenmenin bir türü olan rehberli sorgulamanın fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine olan etkisini incelemektir. Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Genel Fizik Laboratuvarı-II dersi kapsamında, dersi aktif olarak alan toplam 60 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Toplam 14 haftalık bir süreci kapsayan uygulamalarda deney grubunda rehberli sorgulama uygulanırken, kontrol grubunda aynı deneyler geleneksel doğrulayıcı yaklaşımla uygulanmıştır. Bilimsel süreç becerilerindeki değişimler araştırmacı tarafından geliştirilen bilimsel süreç becerileri gözlem formu ile takip edilmiştir. Bilimsel süreç becerilerinin forma aktarımında ise yine araştırmacı tarafından hazırlanan bilimsel süreç becerileri değerlendirme kriterleri dikkate alınmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular, deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının başta gözlem yapma, iletişim kurma ve deney tasarlama olmak üzere bilimsel süreç becerilerinin kontrol grubuna kıyasla daha fazla geliştiğini göstermektedir. Ayrıca deney grubundaki öğretmen adaylarının son derslerde deneyleri bireysel sorumluluklar ile yürütme konusunda daha girişimci davrandıkları belirlenmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article