Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Elif Ural

Abstract


Araştırmanın amacı; Basım ve Yayın Teknolojileri Programı öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ve buna ilişkin öneriler getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu devlet ve vakıf üniversitesinde okumakta olan toplam 337 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri Wallerand ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Karagüven (2012) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçekte; içsel motivasyon, motivasyonsuzluk, kendini ispat ve başarma, dışsal motivasyon-düzen, dışsal motivasyon-tanınma olmak üzere beş alt boyut bulunmaktadır. Elde edilen verilerin dağılımı normal dağılım göstermediği için 0.05 anlamlılık düzeyinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre içsel motivasyonlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin okudukları bölümü tercih sırası ile dışsal düzen ve tanınma motivasyonları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılığa göre 1-5. sırada tercih yaparak yerleşen öğrencilerin; 11. ve sonraki ile ek kontenjanla tercih yaparak giren öğrencilere göre dışsal motivasyonlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda grafik bölümünden mezun olan öğrencilerin dışsal tanınma motivasyonlarının da diğer bölüm mezunlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin içsel, kendini ispat-başarma, dışsal tanınma motivasyonlarının orta düzeyde, motivasyonsuzluk ve dışsal düzen düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlarla ilgili olarak derslerde öğrencilerin akademik motivasyonlarını yükseltecek içsel ve dışsal motivasyon yöntemlerinin kullanılması, kendini ispat edebilecek çalışmaların yapılabileceği öğrenme ortamlarının hazırlanması, kılavuzluk edilerek yönlendirilmesi ve kariyer planlaması ile ilgili seçmeli derslerin konulması önerilmektedir.


References


Karagüven, H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin

Türkçeye Adaptasyonu. Eğitim ve Bilim, 12(4), 2599-2620.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article