Yazma Eğilimi Ölçeği’nin Eğitim Fakültesi Bölümleri Değişkenine Göre Ölçme Eşdeğerliğinin Belirlenmesi

Eda Akdoğdu, Hasan Basri Kansızoğlu, Akgün Kansızoğlu

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Piaza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlaması İşeri ve Ünal (2010) tarafından yapılan Yazma Eğilimi Ölçeği’nin öğretmen adayları örnekleminde bölüm değişkenine göre yapı geçerliğinin incelenmesidir. Bu amaçla karşılaştırması yapılacak gruplarda (Türkçe öğretmenliği-diğer öğretmenlik programları) Yazma Eğilimi Ölçeği’nin bölümler arası ölçme eşdeğerliği, yapısal eşitlik modellemeleri kapsamındaki ortalama ve kovaryans yapı analizi ile test edilecektir. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 597 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının %27’sini (n=163) Türkçe Öğretmenliği, %73’ünü (n=434) ise diğer programlarda (Sosyal Bilgiler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik, Fen, Sınıf Öğretmenliği) öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Ölçek, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine göre üç boyuttan (tutku, güven ve süreklilik) oluşmaktadır. Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .95; güven alt boyutu için .91, süreklilik alt boyutu için .79 ve tutku alt boyutu için .95 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle her iki grup için ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizleri yapılacaktır. Ölçme modeli, bölümler arası ölçme eşdeğerliği hiyerarşik model ile test edilecektir. Ölçme modelinin bölümlerde faktör yapısını sağlayıp sağlamadığını incelemek için gizil ortalama testi yapılacaktır. Araştırma sonucunda Yazma Eğilimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article