Öğretmen Adaylarının Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hasan Basri Kansızoğlu, Eda Akdoğdu, Tuğçe Güler

Abstract


Bu çalışmada öğretmen adaylarının yazma eğilimlerinin hangi yönde olduğu ve bu eğilimlerin bölüm ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşma durumu araştırılmıştır. Bunun yanında öğretmen adaylarının anne-baba eğitim durumları ve sosyal medyayı kullanma durumları ile yazma eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Betimsel ve ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 597 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen ve İşeri ve Ünal (2010) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan Yazma Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen adaylarının yazma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel istatistiklerin sonucunda, ölçeğin tamamında ve tüm alt boyutlarda öğretmen adaylarının ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum puanların ortasında puan aldıkları görülmüştür. Bunun yanında öğretmen adaylarının yazma eğilimlerinin bölüm ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde güven, süreklilik ve tutku alt boyutları açısından da kadın ve erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, Türkçe öğretiminin bir öğrenme alanı olan yazmaya yönelik eğilimin yalnızca Türkçe öğretmen adaylarına atfedilemeyeceğini ve öğretmen adaylarının benzer yazma eğilimlerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca yazma eğitimi ile anne-baba eğitim durumu ve sosyal medyayı kullanma değişkenleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article