Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğitimi İhtiyaçları

Ebru Albayrak Özer, Ümit Özer

Abstract


Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte dijital teknolojiler de günden güne bireylerin hayatında daha fazla paya sahip olmaya başlamıştır. Bu durumla birlikte bireyler dijital dünyanın birer dijital vatandaşı haline gelmektedir. Dijital teknolojilerin kullanımıyla gittikçe kolaylaşan insan hayatı, bilinçsiz bir teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda zarar görebilmektedir. Dijital dünyada etkin bir biçimde yer alarak, duyarlı birer dijital vatandaş olabilmenin ise bireylere dijital vatandaşlık düzeylerini geliştirici eğitimler verilmesiyle gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu eğitimin ise küçük yaşlardan itibaren verilmesinin bireylerin iyi dijital vatandaşlar olmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, dijital vatandaşlık eğitiminin ilkokul döneminde sınıf öğretmenleri tarafından verilmesi yerinde olacaktır. Sınıf öğretmeni adaylarının bu tür bir eğitimi verebilmesi için, kendilerinin de henüz daha öğretmen adayı iken nitelikli bir dijital vatandaşlık eğitimi almaları gereklidir. Bu bakımdan çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının, dijital vatandaşlık eğitimine dönük ihtiyaçlarının, kendi görüşleri ışığında açığa çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcılar, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 12 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma bağlamında veriler, sınıf öğretmeni adaylarının katılımcıların dijital vatandaşlık kavramı hakkındaki düşünceleri ve dijital vatandaşlık eğitimi ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması amacıyla geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığı ağırlıklı olarak dijital teknoloji kullanımı ve dijital ortamdaki vatandaşlık olarak düşündükleri ve öğretmen adaylarına dijital vatandaşlık eğitiminin, verilmesi gereken bir eğitim olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla beraber katılımcıların dijital vatandaşlık eğitiminin şekli ve içeriğine yönelik önerileri de çalışma kapsamında tartışılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article