Zâhir ve Bâtın Kıskacında İslam Toplumu

Halil Aldemir

Abstract


Kur'ân, bütün İslâmî akımların temel referansı olmuştur. Bu kutsal metnin anlaşılması ve yorumlanması her dönemde müslüman toplumların ve bireylerin zihin, gönül ve pratiklerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Dînî yöneliş mensupları, ilkelerini ve öğretilerini Kur'ân’a dayandırmaktadırlar. Aynı zamanda yeni bireyler kazanmak için de Kur'ân ayetlerini kendi düşünce ve görüşlerine göre yorumlama eğilimine gitmektedirler. Böylece bir yandan Kur'ân’ı temel referans, diğer yandan da propaganda aracı olarak görmektedirler. Bütün farklılıklarına rağmen İslam toplumunda ana omurgayı oluşturan bir yapıdan söz edilse de tarihten günümüze müslüman toplum içinde bir takım heterodoksal akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların bir kısmı, nasların ruhunu görmezden gelerek sadece zâhirine tutunup şekilci ve lafzî bir tutum sergilerken, bazıları da müfessirin hayalinin genişliğinden başka hiçbir sınırı olmayan bâtınî yorumların tutsağı olmuştur. Ayetlerin zahirine tutunarak tekfirci bir söyleme sahip olan ve türlü türlü şiddet sergileyerek tüm dünyada modern basın ve yayın organlarının imkânlarını kullanarak İslam’ı ve Müslümanları karalayan terör örgütleri ile nasların içini boşaltıp onları zâhirinden uzaklaştırıp bir takım keyfî yorumlara kurban edenler esasında iki aşırı ucu temsil etmektedirler. Bir kısım müslüman bireyler Kur'ân’ın bu iki uç yorumunu değerlendirirken genellikle aidiyet duygusu ile hareket etmekte olup ortaya konan yorum ve görüşleri tarafgirlik içerisinde değerlendirme eğilimi taşımaktadırlar. Bu nedenle yöntemsel ve içerik bakımından benzer bir yorumun başka bir kesim tarafından dile getirilmesine yönelik eleştiriler ile karşılaşılmaktadır. Bu da İslam toplumunun içine düştüğü durumu iyileştirmeye katkı sunmak şöyle dursun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Bu bildiride bu sorun örneklerle ele alındıktan sonra nasların yorumlanması ve anlaşılması noktasında bir takım öneriler sunulacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article