Özel Günler İçin Yapılan Harcamaların Tüketici Bütçesindeki Yeri: Rize Örneği

Önder Dilek

Abstract


Özel günler; kimilerine göre tüketimi arttırmak amacıyla kapitalizmin bir oyunu, kimilerine göreyse sevgi göstermenin bir yoludur.  Gerek sosyal baskı, gerekse kendini özel hissetmenin verdiği mutluluk ve duygusallaşma özel günleri her geçen daha da önemli kılmaktadır. Günümüzde insanlar için sevgi ve değerin ölçüsü satın alınan ürünlerle özdeşleştirilmeye başlamıştır (Ateş, 2013: 3). Tüm bu değişkenler hediyeleşme trafiğini ve dolayısıyla da tüketim harcamalarını arttırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, özel günler için yapılan harcamaların tüketici bütçesindeki yerini tespit etmek ve özel günler için satın alınan hediyede aranan niteliklerin demografik özelliklere göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla 25 sorudan oluşan anket uygulamasına gidilmiştir. Anakütleyi oluşturan 2017 yılı Rize il nüfusu 331.048’dir.  Anakütleyi temsil edecek örnek hacmi %5 önem düzeyinde ve %5 hata payı ile 384 olarak tespit edilmiştir. Eksik doldurmalar olabileceği düşünülerek 474 adet anket uygulanmış ve hatalı olanlar çıkarıldıktan sonra kalan 430 anket değerlendirilmeye alınmıştır.

Ankete katılanların; %57,4’ü özel günleri kapitalizmin bir oyunu, %42,6’sı ise sevgi göstermenin bir yolu olarak görmektedir. %53,5’i ise kadın, %46,5’i ise erkektir. %43,7’si evli, %56,3’ü bekârdır. %30,7’si 1500 TL ve altı, %32,8’i 1501-3000 TL, %24’ü 3001-4500 TL, %7,7’si 4501-6000 TL ve %4,9’u 6001 TL ve üstü gelire sahiptir. %36’sı en son doğum gününde, %28,6’sı anneler gününde, %15,3’ü babalar gününde, %14,4’ü sevgililer gününde ve %5,6’sı en son yılbaşında hediye aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu hediye için, %32,6’sı 100 TL’nin altında, %21,4’ü 101-250 TL arasında, %20,5’i 251-500 TL arasında, %11,2’si 501-1000 TL arasında, %9,5’i 1001-2000 TL arasında ve %4,9’unun 2001 TL üzerinde harcama yaptıkları belirlenmiştir.

Ayrıca, özel günlerde satın alınacak hediyede aranan özellikler incelendiğinde en yüksek oranla (2,85) kaliteli olması, ardından sırasıyla estetik görünmesi (2,75),  uygun fiyatlı olması (2,68), marka olması (1,93) ve son olarak modaya uygun olması (1,76) gelmektedir.

Özel Günler, Harcama, Tüketici Bütçesi, Rize


References


Ateş, C. (2013). Armağanın Tarihsel Dönüşümü ve Modernizmle Birlikte Tüketim Ürünü Olarak Televizyonda Sunumu: Sevgililer Günü Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, Konya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article