Emek Kuramı Tartışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical Look at the Discussions on Labor Theory

Sule Daldal

Abstract


ÖZET
Emek kuramı tartışmaları dünyada oluşan birçok farklı gelişmeden etkilenmiştir. Bu tartışmaları üç farklı düzlemde sınıflandırmak mümkündür. 1) Çalışma kavramının kendisini sorgulayan postmodern yorumlar 2) Teknolojik gelişmeler ile birçok kategoride insan emeğinin ortadan kalkmasının yarattığı sonuçlar 3) Emek sürecinde yaşanan posttaylorist dönüşümler.
Çalışma kavramının kendisini sorgulayan postmodern yorumlarda, çalışmayı ve üretimi bireysel ve toplumsal yaşamın merkezine oturtan anlayışlar masaya yatırılmaktadır. Çalışmanın bireyler için kendini gerçekleştirmenin ayrıcalıklı aracı olması eleştirilmektedir.
Teknolojik gelişmeler insan emeğinin farklı türleri; basit kol emeği, nitelikli kol emeği, basit kafa emeği, nitelikli kafa emeği ve yaratıcı emek üzerinde çeşitli düzeylerde etkide bulunmaktadır. Buradan çıkarak artık insan emeğine gerek olmadan üretimin büyük ölçüde gerçekleştirilebileceği yorumları yapılmaktadır.
Bir yandan da üretim organizasyonlarında yaşanan paradigma değişimi emeğin niteliği üzerinde önemli dönüşümler yaratmaktadır.
Tüm bu gelişmeler dünyada hüküm süren kapitalizmin belirli bir formu olan “neoliberal politikalar” içerisinde yaşanmaktadır. Dünyada tehlikeli boyutlara varan işsizlik problemi ise neoliberal politikaların yapısal özelliğidir ve bu iktisat politikasının çözmeye muktedir olmadığı bir sorundur.
Tüm bu veriler ışığında emeğin geleceğinin nasıl şekillenebileceği, ortaya çıkan toplumsal sorunların ne tür çözümler gerektirdiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Emek, teknolojik gelişmeler, neoliberal politikalar, işsizlik, Taylorizm.

ABSTRACT
Labor theory debates have been influenced by many different phenomena in the world. It is possible to classify these arguments in three different contexts.1) Postmodern interpretations questioning the concept of work itself 2) The results created by the elimination of human labor due to technological developments in many categories 3) Post-Taylorist transformations in labor process
In the postmodern interpretations that question the work concept itself, the conception of working and the production which centers the individual and social life are examined. It is criticized that working is a privileged tool for self-realization for individuals.
Technological developments affect various types of human labor as simple hand labor, qualified hand labor, simple intelligence labor, and qualified intelligence labor at various levels. Thus, comments are made that production can be carried out to a large extent without the need for human effort.
On the other hand, paradigm change in production organizations creates significant transformations on the quality of labor.
All these developments are experienced in "neoliberal politics" which is a specific form of capitalism that is dominant in the world. The problem of unemployment that poses a threat to the world is the structural nature of neoliberal policies and this is a problem that the economic policy is not able to solve.
Keywords: Lobour, technological developments, neoliberal politics, unemployment, Taylorism.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article