Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminde Kayırmacılıkla İlgili Algılarının Öğretmenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi (Batman İli Örneği)

Veysel Okcu, Zehra Adıgüzel, Muhammed İkbal Gök

Abstract


Bu araştırmada öğretmenlerin okuldaki kayırmacılıkla ilgili algılarının öğretmenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Batman ili merkezinde bulunan 65 ortaokulda görev yapan 1974 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise random yöntemiyle seçilen 25 ortaokulda görev yapan toplam 349 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Meriç (2012) tarafından geliştirilen  “Okul Yönetiminde Kayırmacılık” Ölçeği kullanılmıştır. İkinci ölçek ise, Mottaz’ın (1985) geliştirdiği ve Ertan’ın (2008) Türkçeye uyarladığı “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 16 paket programında analiz edilmiş, manidarlıklar minimum p<.05 ve p<.01 düzeyinde sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin okul yönetiminde kayırmacılık algısının “düşük düzeyde” olduğu anlaşılmaktadır. Batman ilinde görev yapan ortaokul öğretmenlerinin içsel motivasyonu “çok iyi düzeyde” olduğu, dışsal motivasyonu“iyi düzeyde” olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin genel olarak motivasyonlarının ise “iyi düzeyde” oldukları belirlenmiştir. Araştırmada genel olarak öğretmenlerinin kayırmacılıkla ilgili algıları ile öğretmenlerin motivasyonu arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda öğretmenlerin içsel ve dişsal motivasyonu okuldaki kayırmacılığın tüm alt boyutlarını anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           The aim of this study is to examine the impact of secondary school teachers' perceptions related to favoritism in school management on the motivation of teachers. This research used the relational survey model. The research population of this study comprised of 1974 teachers in total, working in 65 secondary (1974 branch teachers) schools in Batman province during the 2017-2018 academic year. The sample consists of a total of 349 teachers working in 25 secondary schools selected by the random method. This research used the relational survey model. In this research, “Favoritism on School Management  Scale” developed by Meriç (2012) and translated into Turkish by Ertan’ın (2008), developed By  Mottaz (1985)  “Teacher Motivation Scale” was used . In this context, descriptive statistics and correlation between variables were calculated using SPSS 21 program. As a result of the study, it is understood that teachers' perceptions of favoritism in school management is "at a low level". It has been determined that the internal motivation of the secondary school teachers working in Batman province is "very good" and the external motivation is "good". it is determined that, according to the perception of the teachers, there is a negative and medium-level relationship between the favoritism on school management  and the motivations of teachers.As a result of the regression analysis is that the levels of teachers internal and external motivation is a stronger predictor on favoritism in school management    


References


Ertan, H. (2008). Örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki: Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde bir inceleme. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.

Meriç, E. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Mottaz, J. C. (1985). The relative ımportance of intrinsic and extrinsic rewards as determinants of wok

satisfaction. The Sociological Quarterly, 3(26), 365-385.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article