Dijital Çağda Genç Kuşağın Bilgi İle İlişkisi: Kaçınılmaz Bir Süreç Olarak Anlam Yitimi / Young People’s Relationship with Knowledge in the Digital Age: Loss of Meaning as An Inevitable Process

Serdar Ünal, Gizem Bayhan

Abstract


 

Günümüzde dijital veya çevrimiçi sosyal platformların kişilerarası etkileşimin önemli ölçüde artış gösterdiği alanlardan biri olduğu konusunda şüphe yoktur. Dijital çağda gelişen teknoloji ile beraber bilginin üretimi, tüketimi ve yayılması noktasında oldukça önemli değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Dijital sosyal ortamlar veya ağlar, insanlara her türden bilgi edinmelerini [veya ona maruz kalmalarını] ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyarak onları hem birer bilgi tüketicisi hem de üreticisi haline getirmektedir. Kuşkusuz bu dönüşümler bilginin algılanışında ve ona yüklenen anlamlarda da etkili olmaktadır. Nitekim, günümüzde her türden bilginin üretildiği ve tüketildiği alanlar olarak dijital sosyal ağlarda genç kuşağın bilgiyle olan ilişkisi daha önemli hale gelmektedir. Dijital teknolojilerin her geçen gün sağladığı yeni olanaklar bilginin çokluğu ve heterojenliği, alternatif bilgiye erişimin kolaylaşması; bilginin güvenirliği, türdeş (kendi düşüncelerini doğrulayıcı) bilgiye yönelik arayış; bilginin ticarileşmesi, bilginin fragmanlar halinde üretilmesi-tüketilmesi ve bilginin itibarsızlaşması ya da değersizleşmesi gibi meseleleri de beraberinde getirmektedir. Bu temalar ekseninde, çalışmada dijital çağda genç kuşağın bilgiye nasıl yaklaştığı, ona nasıl bir anlam yüklediği ve ayrıca bu sürecin bireysel ve toplumsal olası sonuçlarının teorik düzeyde tartışılması hedeflenmiştir. Tartışmanın bu hedeflerinden hareketle ortaya çıkan temel argümanlara göre, bilgi teknolojisinde her geçen gün yaşanan gelişmeler temelinde bilginin hızla üretimi, dolaşıma sokulması ve tüketimi söz konusu olmaktadır. Çoğu zaman ticari alanların bir parçası olarak birbiri içine geçmiş bilgi dolaşım alanlarında bireyler çaresiz kalmakta ve bununla başa çıkabilme stratejileri geliştirmek zorunda hissedebilmektedirler. Bu başa çıkma stratejileri arasında bilginin paketlenmiş, kısa ve öz, hızlı tüketilebilir ve fragmanlar halinde sunulma biçimine yönelik derin bir kabulün ve ayak uydurma çabasının varlığı dikkat çekmektedir. Tüm bu yaşanan sürecin sonucunda nitelikli bilginin değersizleşmesi, itibarsızlaşması, sıradanlaşması ve anlam kaybı/yitimi kaçınılmaz bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

 


References


Özet


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article