Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı Düzeylerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerini Yordama Durumlarının İncelenmesi

Baris Cukurbasi

Abstract


Beden Eğitimi ve Spor (BES) öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT)  kullanımına ilişkin alan yazında birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde büyük ölçüde BES öğretmenliği bölümü öğrencileri veya BES dersine yönelik gerçekleştiği görülmektedir. BES Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bir arada ele alındığı BİT kullanımına yönelik yapılmış ve bu öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla çalışmada BES Yüksekokulu öğrencilerinin problemli internet kullanımı (PİK) düzeylerinin dijital okuryazarlık (DO) düzeylerini yordama durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. PİK, bilişsel ve davranışsal belirtiler içeren; sosyal, akademik ve mesleki açıdan olumsuz sonuçlara yol açan çok boyutlu bir sendrom olarak tanımlanmış (Caplan, 2005) ve genel olarak bireylerin aşırı ve kontrolsüz internet kullanımını betimlemek için kullanılan bir ifadedir. DO ise, dijital araçların yaratıcı ve eleştirel kullanımına yönelik temel bilgi ve iletişim teknolojisi ve daha üst düzey becerileri içeren bir kavramdır (Sefton-Green, Nixon ve Erstad, 2009). Öğrencilerin DO düzeylerinin PİK düzeylerinden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup, veri toplama araçları olarak Hamutoğlu, Canan Güngören, Kaya Uyanık ve Gür Erdoğan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan DO Ölçeği ile Deniz ve Tutgun Ünal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış Genelleştirilmiş PİK Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesi BES Yüksekokulu’nda öğrenim gören, teknoloji içerikli en az bir ders almış, uzaktan eğitim yoluyla en az bir ders almış ve almakta olan 287 öğrenci arasından, çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılmış 149 öğrenci oluşturmuştur. Elektronik form aracılığıyla toplanan verilerin analizi sonucunda öğrencilerin PİK kullanımı ve DO düzeyi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş (R=0,431; R2=0,186), PİK’in DO’nun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür (F(1-147)=33,623; p<0,01).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article