“Sosyetik Ev Kadınları” Adlı Programda Simgesel Statü Kavramının İçerik ve Söylem Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi

Nihan Dönmez

Abstract


            Kültürel değişim süreçlerinin temelinde üretim ve tüketim ilişkileri her zaman önem taşımıştır. Bireyin ait olduğu toplumsal sınıfı ya da yaşam tarzını belirleyen faktörler meslek, eğitim vb. iken modernizm sonrasında toplumsal kimliklerin temelinde; yeme içme kültürü, tüketim alışkanlıkları, giyim kodları, boş zaman etkinlikleri, eğlenme biçimleri gibi faktörlerin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu süreç sonunda nesnelerin ve uygulamaların anlamları sürekli olarak yeniden yaratılmakta ve bireyin kimliği, sahip olduğu simgesel statü ile tanımlanmaktadır. Kimlik, bireyin sosyalizasyon sürecinde öğrendikleri, deneyimleri, inandıkları, düşündükleri, eylemleri, söylemleri, değerleriyle ilişkilendirilirken bugün; yaşam tarzına ilişkin eylemler ve göstergelerle tanımlanmaktadır. Çalışmada bahsedilen simgesel statü; boş zaman etkinliği, tüketim alışkanlıkları, yeme-içme kültürü, eğlenme biçimleri, ev yaşamı ve dekorasyon, giyim kodları, beden, görünüm, imaj gibi kavramları kapsayan yaşam biçimine karşılık gelen bir ifadedir. Simgesel statü birtakım değer göstergeleri içerir. Bunlar para, güç, lüks, ihtişam, tüketim, zenginlik gibi göstergelerdir. Bu değer göstergeleri bireyin ayırt edilme, farklı olma, seçkin olma gibi arzularını tatmin etmektedir. Ayrıca bu değer göstergelerine sahip birey, bu göstergelere sahip olmayan bireyleri, kategorileştirme, dışlama ve değersizleştirme yoluyla ötekileştirmektedir. Değer göstergeleri bireyin teşhir yoluyla gücünü göstermesi ve ait olduğu sınıfın üyelerine imajını yansıtmasını sağlarken, ait olmadığı alt sınıftaki bireylerden de farklılaşmasını sağlar.

            Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, içerikleriyle statü farkları yaratmakta, statü tasarımı yapmakta ve ideal statüyü belirlemektedir. Simgesel statüyü idealize eden görsel, yazılı ve sözlü iletilere yer vermekte ve farklı program türleriyle izleyiciye sunmaktadır. Çalışmada “Sosyetik Ev Kadınları” adlı programın hafta içi her gün yayınlanan ilk beş bölümü içerik ve söylem analizi yöntemleri kullanılarak niceliksel ve niteliksel olarak incelenmiştir. Programda bir yaşam tarzı olarak simgesel statünün nasıl tasarlandığı, idealize edildiği ve üst sınıfa ait değer göstergelerine sahip olmayan alt sınıftaki bireylerin ne şekilde ötekileştirildiği ileti ve görseller bağlamında ortaya konulmaktadır. Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur:  “Sosyetik Ev Kadınları” programında simgesel statü tasarımına ilişkin hangi iletiler yer almaktadır? Simgesel statü tasarımı, hangi fiziksel, ekonomik ve kültürel değerler kullanılarak yapılmıştır?  Simgesel statü bağlamında aynı değer göstergelerine sahip olmayanlar ne şekilde ötekileştirilmekte,  bu süreçte ne tür ileti ve görseller kullanılmaktadır?

 

 Anahtar Sözcükler: Simgesel Statü, Ötekileştirme, Televizyon Programı.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article