Tüketimin Ortak Dili: Instagram’daki “Ülkelerin Zengin Çocukları” Hesaplarından Gösterişçi Tüketimin Okunması

Zeynep Varli Gurer

Abstract


            Sanayileşme ile gelişen tüketim toplumunun ana unsuru üretilen ürünlerin gerçek faydalarından ziyade, bu ürünlerin sembolik değerlerine verilen önemin artmış olmasıdır. Tüketim toplumunda bireyin amacı, salt tüketimle mutluluk, haz, statü sahibi olma gibi duygusal getirileri elde etmektir. Bu bireye her gün çeşitli kanallardan empoze edilmektedir. Birey içinde bulunduğu toplumdaki konumunu tükettikleri ile biçimlendirmekte ve toplumun diğer üyelerine sunmaktadır. Tüketim toplumunda birey sadece ürünü kullanan kişi değil o ürünü pazarlayan kişi konumuna da gelmiştir. Özellikle sosyal medyada bireyin kendini sunumu ile gösterişçi tüketim öğeleri arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Gösterişçi tüketim öğeleri ile tüketiciler kendilerini içinde bulundukları topluma kabul ettirme, farklı gösterme ve ilgi çekme yolunu izlerler. Ayrıca, toplumların üretim sistemleri ve ekonomik yapıları yaşam tarzları ile doğrudan ilişki içerisindedir. Yaşam tarzlarını biçimlendiren ekonomik sistemler ve siyasal yapılanmalar ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Fakat günümüzde kapitalist sistemin etki gücünü artırması, kitle iletişim araçlarının alanını genişletmesi kültürel emperyalizmin de yaygınlaşmasını sağlamıştır. Gösterişçi tüketime ait göstergeler hemen hemen her toplumda benzer öğelerden oluşan ortak bir dil niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda, instagramda “ülkelerin zengin çocukları” olarak adlandırılan hesaplar Amerika, Çin ve İran özelinde ele alınmıştır. Ekonomik ve sosyal bakımdan birbirinden farklı olan bu ülkelerde yaşayan “zengin çocukların” yaşamlarından kesitler sunan paylaşımlarında gösterişçi tüketim öğeleri içerik çözümlemesi yöntemi ile saptanmıştır. Saptanan bu öğelerin incelenen toplumlarda aynı olduğu belirlenmiş ve toplumun sosyo-ekonomik yapısı değişse de gösterişçi tüketim dilinin değişmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Zenginlik, Gösterişçi Tüketim, Sosyal Medya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article