2017 Türkiye - Hollanda Krizine İlişkin Haberlerin Van Dijk Modeline Göre Eleştirel Söylem Analizi

Sefika Yurdakul Saygılı

Abstract


Kitle iletişim araçları tarafından üretilen metinler, sadece şekilsel olarak değil aynı zamanda içerik olarak da birtakım siyasal, ekonomik ve kültürel kodlara gönderme yapmaktadır. Bu anlamda eleştirel söylem analizi çalışmalarının temelinde medya metinlerinin görünen anlamının dışına çıkarak alt metinlerin irdelenmesi yatmaktadır. Medya metinleri, içerikleri ve söylemleriyle siyasal ideolojilerin, kültürel bağlamların ve toplumsal yapıların yeniden üretilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yeniden üretim süreci ise medya metinlerinin alt yapısında yer alan örtük anlamlar aracılığıyla inşa edilmektedir. Söylem analizi yöntemiyle örtük anlamların hangi ideolojik, kültürel bağlam ve kodlarla ilişkilendiği ortaya konulmaktadır.

Çalışmanın amacı Türkiye ve Hollanda arasında 2017 yılı Mart ayında yaşanan krizin ardından geleneksel medyada yer alan ve söz konusu olayın taraflarını içeren haber iletilerinin eleştirel söylem analizi yöntemiyle çözümlemesini yapmaktır. Siyasal söylem kapsamında değerlendirilecek olan araştırmanın konusu olan haberde, iktidar, güç ve ideoloji ilişkileri bağlamında tahakküm öğelerinin toplumsal yapıyı ve ideolojiyi ürettiğini ortaya koymak hedeflenmektedir.  Haber metninin söyleminin Van Dijk, modeli kapsamında ele alınması amaçlanacak olup, haber metninde anlamın üretiminin ve yeniden üretiminin sağlanmasında aktörlerin ve bu aktörlerin anlam bulduğu sosyal bağlamlara dair ipuçlarının ortaya konulması da hedeflenmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Medya metinleri, alt metin, eleştirel söylem analizi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article