Sakarya Üniversitesi (SAÜ)’ndeki Afrikalı Kız Öğrencilerin Sakarya ve SAÜ’yü Tercih Etme Nedenleri ve Memnuniyetleri

Asena Boztaş, Emine Balcı

Abstract


Kuruldukları bölgelerin kalkınmalarını gerçekleştirmede üniversitelerin itici güç olma misyonu vardır. Aynı zamanda farklı ülkelerden gelen öğrencileri kabul ederek yeni fikirlere açık, farklılıkları kabullenen bireylerin yetiştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu misyon bağlamında üniversiteler, hem bulundukları bölgede yaşayanlara, hem ülkenin diğer bölgelerinde yaşayanlara, hem de yurtdışından gelenlere hitap ederler. Bu suretle üniversiteler bilime dayalı bilgi oluşumuna, bu bilgileri kullanabilecek bireyler yetiştirerek ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden büyümesine, gelişmesine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine olanak sağlarlar.

Hem yurt içindeki hem de yurtdışındaki öğrenciler, üniversite tercihi, eğitim ve öğretim olanakları, araştırma-geliştirme imkânları, istenilen programın olması, konaklama ve ulaşım imkânları, konum, eve uzaklık, burs imkânları, iş imkânları, üniversitenin prestiji, aile ve arkadaş etkisi gibi nedenlerle yapmaktadır.

2012 yılında SAÜ’de 2 olan kız öğrenci sayısı altı yılda 83’e ulaşmıştır. Dikkate değer bir sayı artışının varlığından yola çıkılarak bu çalışmada, SAÜ’deki Afrikalı kız öğrencilerin SAÜ’yü neden tercih ettikleri analiz edilmiştir. Çalışmada bu öğrencilerin tercih nedenlerine yönelik yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde anket uygulanmıştır. İnternet ortamında yanıtlanacak şekilde hazırlanan ankete katılımı sağlamak için SAÜ bünyesindeki AFROKARYA (Afrika-Türk Kültür Öğrenci Topluluğu) iletişim ağları kullanılarak Afrikalı kız öğrencilerin anketten haberdar olmaları sağlanmıştır. Ankete katılan öğrenciler üzerinden elde edilen veriler analiz edilerek üniversitelere daha fazla yabancı öğrencinin gelmesi için neler yapılabileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sakarya Üniversitesi, Afrikalı kız öğrenciler, Türk dış politikası, Afrokarya, eğitim öğretim

 

 

 

Universities have a mission to be the driving force in achieving their development. It also contributes to the upbringing of individuals who are open to new ideas and accepting differences by accepting students from different countries In the context of this mission, universities address both those living in the region they live in, those living in other regions of the country, and those coming from abroad. In this way, universities enable individuals who can use this information to form information-based knowledge, and to educate qualified human resources that will contribute to the growth and development of countries in economic and social direction.

Students both at home and abroad are more likely to choose the university because of reasons such as education and training opportunities, research and development opportunities, the desired program, accommodation and transportation facilities, location, distance to home, scholarship opportunities, job opportunities, university prestige, operate.

The number of female students in SAÜ at 2 in 2012 reached 83 in six years. In view of the considerable increase in numbers, the study analyzed why African girl students in SAU preferred SAU. A questionnaire was applied within the framework of the above-mentioned criteria for reasons of preference of these students in the study. In order to be able to participate in the questionnaire prepared to be answered on the internet, African girl students should be informed of the questionnaire by using AFROKARIA (African-Turkish Cultural Student Community) networks in SAÜ. By analyzing the data obtained from the students who participated in the survey, suggestions were made about what can be done to bring more foreign students to the universities.

Key Words: Sakarya University, African girl students, Turkish foreign policy, Afrokarya, education and training


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article