Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi

Hasim Ozudogru

Abstract


Bankaların kaynaklarını etkin kullanmaları ülke ekonomisine sağlayacağı yatırımlar açısından önem taşımaktadır. Etkinlik; belirlenen amaca ulaşmak için gösterilen çabaların sonucunda, belirlenen amaca ulaşma derecesini gösteren bir performans ölçütüdür. Bu çalışmada, Türkiye’de katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren bankaların 2014-2017 yıllarını kapsayan dönemdeki bilanço ve gelir tabloları verileri, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile analiz edilerek etkinlikleri araştırılacaktır. Etkinlik değerlendirmede kullanılan VZA, doğrusal programlama teknikleri kullanmak suretiyle karar birimlerinin verimliliğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir. Araştırmada katılım bankalarının kaynak etkinlik analizi, performans değerlendirme ölçütü olarak kullanılacaktır. Türkiye’de beş adet katılım bankası vardır. Bunlar  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Bu bankaların etkinliklerinin değerlendirilmesinde girdi ve çıktı değişkenler belirlenecek buna göre VZA yapılacaktır. Girdi değişkeni olarak, işletmelerin likit varlıklarını gösteren dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı (Cari Oran), işletmelerin toplam borçlarının toplam varlıklara oranı  (Finansal Kaldıraç Oranı), çıktı değişkeni olarak ise, işletmenin sahip olduğu varlıkların ne ölçüde verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren oran olan net kar/toplam aktif oranı kullanılacaktır.  Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının etkinlikleri yorumlanacak, etkinliklerini artırabilmeleri için gerekli önerilerde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article