Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algıları Ve Spiritüel İyi Oluşlarının Eşlerinden Gördükleri Psikolojik Şiddet Profilleri Açısından İncelenmesi

Halil Ekşi, Berra Keçeci

Abstract


Bu çalışmanın temel amacı, evli kadınların toplumsal cinsiyet algıları ve spiritüel iyi oluşlarının eşleri tarafından maruz kaldıkları psikolojik şiddet profilleri üzerinde önemli bir yordayıcı olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada veri toplamak için üç ölçek kullanılmıştır. Kadınların toplumsal cinsiyet algılarını ölçmek için; Altıonova ve Duyan tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Spiritüel iyi oluşlarını ölçmek için; Ekşi ve Kardaş tarafından geliştirilen Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve maruz kaldıkları psikolojik istismar düzeylerini ölçmek için ise;  uyarlaması Boyacıoğlu, Uysal ve Erdugan tarafından yapılmış olan Psikolojik İstismar Profili Ölçeği kullanılmıştır. Evreni temsilen yeterli sayıda örnekleme ulaşılmış ve 306 kadının cevapları analizlerde dikkate alınmıştır. Bunun sonucunda veriler SPSS 22 Paket programında analize tabi tutulmuş ve AMOS 20 Paket Programında da model test edilmiştir. Öncelikle fark testi analizleri yapılmıştır (cinsiyet, evlilik süresi, çocuk sayısı, sosyo ekonomik durum). Bu analizlerden sonra çalışmanın asıl amacı olan, toplumsal cinsiyet algıları ve spiritüel iyi oluşların Psikolojik istismar düzeylerini yordama düzeylerine bakılmıştır. Analiz sonucunda, toplumsal cinsiyet algıları ve psikolojik istismarlar arasında ters orantılı anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Spiritüel iyi oluş ve psikolojik istismar arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır. Daha sonra çalışma ilgili literatür ile desteklenmiş ve çalışmaya son hali verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Spiritüel İyi Oluş, Psikolojik İstismar, Kadına Yönelik Şiddet

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article