Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Motivasyon ve Davranışlarının İncelenmesi

Seda Özkubat, Aygen Çakmak, Fatma Elibol

Abstract


Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik motivasyon ve davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, motivasyon ile davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenim gören toplam 193 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu”, Pelletier vd. (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Sakarya (2010) tarafından yapılan  “Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği” ile Karatekin (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çevre Davranış Ölçeği’’ ile toplanmıştır.  Verilerin analizinde varyans analizi (ANOVA), Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Çevreye Karşı Motivasyon ölçeğinin sınıf düzeyi değişkenine göre bütünleşmiş ve içsel düzen alt boyut puanlarında ve en uzun yaşanılan yerleşim yeri köy olan üniversite öğrencilerinin ise, içe yansıtılmış düzen alt boyutlarına ait puanlarda anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir (p<.05). Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyi, çevre davranış ölçeği alt boyut puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturmazken, en uzun yaşanılan yerleşim yerinin fiziksel koruma ile bireysel ve toplumsal ikna alt boyutlarına ait puanlarda anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır (p<.05). Ayrıca Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği alt boyutları ile Çevre Davranış Ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.


References


Akbaş, T. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre olgusunun araştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş. (2008).Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (9.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Erol, G. H. (2005). Sınıf Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlkögretim Anabilim Dalı, Denizli.

Karatekin, K. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Pelletier, L., Tuson, K., Demers, I. Noels and K. Beaton, A. (1998). Why Are You Doing Thinks For The Environment? The Motivation Toward The Environment Scale. Journal of Applied Social Psychology. 28, 5, . 437-468.

Sakarya, S. (2010). Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article