Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Vergi Yapısı ile Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Arasındaki İlişkilerin Bir Analizi

Mehmet Hanefi Topal

Abstract


Vergilendirmenin uzun dönem gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) düzeyi üzerindeki etkisi, literatürdeki en tartışmalı konulardan biridir. Bununla birlikte, bozucu etkileri olmayan vergilendirmenin nasıl uygulanabileceği hususunda da ortak bir uzlaşı yoktur. Bu çalışmanın amacı, 12 Avrupa geçiş ekonomisinin 1995-2015 dönemini kapsayan yıllık verilerini kullanarak vergi yapısı ile uzun dönem GSYİH büyümesi arasındaki ilişkileri incelemektir. Vergi yapısı ile uzun dönem GSYH büyümesi arasındaki ilişkiler, Pesaran vd (1999) tarafından geliştirilen havuzlanmış ortalama grup (PMG) tahmin yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir. Vergi yükünün, vergi karmasının, vergi kompozisyonunun ve gelir-yansız dönüşümlerin ortaya çıkardığı gelir etkileri ayrı ayrı modeller ile tahmin edilmiştir. Bulgular şu sonuçları ortaya koymaktadır. (1) Geçiş ekonomilerinde vergi politikaları, uzun dönem GSYH düzeyini etkilemektedir. (2) Yüksek vergi yükleri ve dolaysız vergilendirme (gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet vergileri) genel olarak daha düşük uzun dönem GSYH büyümesi ile ilişkiliyken, dolaylı vergilendirme ise daha yüksek GSYH büyümesi ile ilişkilidir. (3) En büyüme dostu vergi, tüketim vergileri (dış ticaret vergisi hariç) iken diğer tüm vergiler ise uzun dönem büyümeye zarar vermektedir. (4) Ayrıca bir gelir-yansızlığı dönüşümü olarak gelir, servet ve dış ticaret vergilerinde yapılacak indirimler yurtiçi tüketim vergilerindeki artışlarla dengelendiği durumda büyüme-dostu bir görünüm ortaya çıkmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article