Metropoliten Şehirlerde Katı Atık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Karşılaştırmalı Bir Analiz: İstanbul ve Berlin Örneği

Fatma Feyza Kavak

Abstract


Sadece gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerinde gündeminde olan; yoksullukla mücadele, sıfır açlık, insanlığın barış ve refah düzeylerini arttırmak gibi ekonomik ve sosyal temalı konuların yanında, son dönemde, doğal kaynakların harcanmasında gelecek nesillerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmaması nedeniyle ekolojik sistemde yaşamsal sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu durum çevrenin önemini arttırmış ve çevre korumaya ilişkin hedefleri de bu ülkelerin gündemlerine taşımıştır. İnsan yaşamı için tehlikeli bir boyut arz eden çevre sorunları için ülkeler kendi çevre politikalarını geliştirmeye başlamışlardır. Bu sorunların üstesinden gelebilmenin yolunun sistemci bir yaklaşımla, özerk yapıya sahip yerel yönetimlerden geçtiği düşünülmektedir. Katı atık yönetimi çevrenin korunması hususunda metropoliten şehir yönetimlerinde önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma katı atık yönetimi konusunda geliştirilen son dönem teknik ve metotları ülke örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmesi, katı atıkların dönüşümü ile gerek ekonomiye gerekse çevreye sağlayacağı yararları ortaya koyması ve özellikle de ülkemiz açısından önermeler içermesi nedeniyle önemlidir. Çalışmanın amacı, Türkiye ve Almanya’nın metropoliten şehirleri olan İstanbul ve Berlin’in katı atık yönetimi konusundaki uygulamalarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, katı atık yönetiminde son dönem yeni yaklaşım ve uygulama anlayışlarını ortaya koymaktır. Çalışma İstanbul ve Berlin Metropoliten yönetimlerinin katı atık yönetimi kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin analizi ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmanın yöntemini kantitatif ve kalitatif verilerin kullanılmasının yanında literatür araştırması ve ilgili şehirlerin atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren kurumlarının web sayfalarında yer alan teknik rapor ve bilgilerin kullanılması oluşturmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article