Hazır Giyim Sektöründe Online Satın Alma Davranışı ve Bir Uygulama

Nurettin Parıltı, Ali Bölge

Abstract


Hızla gelişen teknolojinin desteklediği internetin, Dünya’da ve Türkiye’de bir alışveriş kanalı olarak tercihi ve dolayısıyla e-ticaret hacmi giderek artmaktadır. Bu kanalda işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri ve daha iyi ürün karması sunabilmeleri tüketici davranışını ve davranışa etki eden faktörleri daha iyi anlamaları ile mümkündür. Bu çalışma hazır giyim sektöründe tüketici online satın alma davranışını açıklamak amacıyla, Planlı Davranış Teorisi üzerinden güncel literatür kullanılarak geliştirilen kavramsal bir modeli temel almaktadır. Bir kamu kurumunda çalışan 210 kişiden anket yoluyla toplanan veriler SPSS 23 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tüketicilerin algıladıkları fayda ve riskler sadece tüketicilerin yaş gruplarına göre farklılık göstermiştir. Yaşın ilerlemesi algılanan faydayı azaltırken riskleri artırmaktadır. Tüketicilerin online ortamdan kıyafet alışverişinde en çok algıladıkları fayda “eğlence” ve “kolaylık” olduğu bulunmuştur. Ortamdan algıladıkları en önemli riskler ise “psiko-sosyal” ve “ürün” riskleridir. Tüketicilerin fayda odaklı oldukları ve risklerin tutum üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu görülmektedir. Algılanan davranışsal kontrol (ADK) ve öznel normların niyet üzerindeki doğrudan etkisi anlamsız bulunurken, ADK-niyet ilişkisinde tutumun aracılık rolü söz konusudur. Tutumun niyeti belirlemedeki etkisi yüksek düzeyde bulunmuştur. Niyetin ve ADK’nın satın alma davranışı üzerinde orta düzeyde etkisi söz konusudur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article