Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Potansiyeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (Potential of The Transport Sector in Turkey on A Comparative Analysis)

Funda Rana ADAÇAY, Hakkı BAĞAN

Abstract


 

Türkiye, artan nüfusu, büyüyen ekonomisi, iki kıtayı birleştiren ve üç tarafı denizlerle çevrili jeopolitik yapısıyla, ticaretin kesiştiği, ulaştırma sistemlerinin hepsini kullanabilen stratejik bir konuma sahiptir. Ulaştırma sistemlerinin ekonomik, teknolojik olduğu kadar sosyo-kültürel faydaları da sözkonusudur. Kısacası, ulaştırma ekonomisinde yaratılacak pozitif dışsallıklar, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, gelişen tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de ulaştırma sektörü, ekonomide önemli bir yere sahiptir.  Bu nedenlerle, ulaştırma sistemlerini etkin ve verimli kullanarak, gerekli planlamaları yaparak sahip olduğu bu avantajlarını sürdürülebilir kılmak durumundadır.

Bu çalışma, Türkiye’nin ulaştırma sektörünün gelişimine yönelik stratejik hedefleri içeren kapasitesinin, gelişmiş ülke örnekleriyle karşılaştırmalı şekilde incelenmesidir. Ayrıca, ilgili sektöre yönelik varolan sorunların tespiti ve çözüm yönlü önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, seçilmiş AB ülke örneklerine ve Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) değerlendirmelerine de yer verilecektir.

Abstract

Turkey, increasing population, growing economy, with geopolitical structure that connects two continents and surrounded on three sides by the sea, at the intersection of trade, has a strategic location that can use all of the transportation system. There is also socio-cultural benefit as much as transportation systems are economical and technological. In short, the positive externalities to be created in the transport economy contribute to economic development. In this respect, as in all developing countries for the transport sector, Turkey has an important place in the economy. For these reasons, it is necessary to make these advantages sustainable by using transportation systems effectively and efficiently and making necessary plans.

In this study, the capacity to contain the strategic objectives for the development of Turkey's transport sector is examined in a comparative manner with examples of developed countries. In addition, it is aimed to identify existing problems for the related sector and to develop solution suggestions. The scope of the study will include examples of selected EU countries and evaluations of the European Caucasus Asia Transport Corridor (TRACECA)


 


References


Prof.Dr. Ender GEREDE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Sivil Havacılık MYO- ESKİŞEHİR


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article