Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin Metaforik Algıları

Ferdane Denkci Akkaş, Utku Ertan

Abstract


Türkiye’deki üniversitelerde İngilizce öğretimindeki mevcut dağılım ve müfredatın, akademik programlara ve de uluslararasılaşmaya tam destek verir nitelikte olmadığı gözlenmiştir. Öğrenciler hazırlık sınıfına yabancı dil yeterlilik seviyeleri ve motivasyonları düşük olarak başlamaktadır. Hazırlık sınıfı dersleri ise müfredat ihtiyaca uygun görülmediği ve dersler de öğrencinin akademik kariyerinde en etkili olacağı dönemde verilmediği için, bu sorunlara tam anlamıyla çözüm olamamaktadır (British Council, 2015, s. 112). Türkiye’de diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi yüksek öğretim düzeyinde de yabancı dil öğretiminde ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Manap-Davras ve Bulgan, 2012; Işık, 2008; Coştu, 2007; Çelebi, 2006; Gökdemir, 2005). Bu çalışmanın amacı, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeye ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma modelinde yapılandırılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, 2016-2017 akademik yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplamda 137 İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıfı öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeye ilişkin algılarının öğrenme sürecine ve yabancı dil bilmenin getirilerine odaklandığını ortaya koymaktadır. 

References


Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 285-307.

Çoştu, Y. (2007). OM Ü. İlahiyat fakültesi İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfına yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(23), 179-199.

Davras, G. M., & Bulgan, G. (2012). MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 227-238.

Işık, A. (2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor?. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), pp-15.

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi. (2015). British Council. Erişim adresi: https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20160211_english_he_baseline_study_final_tr.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article