Osmanlı Sonrası Bosna-Hersek’te Bazı Tefsir ve Kur’ân Çalışmaları (1878-2000)

Ekrem Gülşen

Abstract


Bosna’nın ilk sakinleri Hint-Avrupa menşeli İliriyalılardır. Akabinde dört asır boyunca Bosnalılar, Roma idaresinde kalmışlardır. VII. asırdan XII. asra kadar Sırp-Hırvat idaresi tarafından yönetilen Bosna’ya ilk ciddi Osmanlı akınları 1329 yılından sonra başlamıştır. Bosna’nın Osmanlılar tarafından tamamen fethi ise son Bosna kralı Stefan Tomaşeviç’in (1461-1463) batılılara güvenerek Osmanlıya haraç ödemeyi reddetmesinin ardından, Fatih Sultan Mehmed idaresindeki Osmanlı ordusunun Bosna’yı 1463’te fethetmesiyle sonuçlanmıştır. Yaygın olan kanaate göre fethin akabinde, dönemin Bosna kilisesinin resmi mezhebi Bogomiller, ahlaki esaslardaki yakınlığı dolayısıyla kolay bir şekilde İslamiyet’i kabul etmişler ve Osmanlı Devleti bu topraklarda hâkimiyetini dört asır boyunca sürdürmüştür. Osmanlı sonrası Bosna, Avusturya-Macaristan idaresi dönemi 1878-1918, Yugoslavya Krallığı dönemi 1918-1945, Birleşik Yugoslavya dönemi 1943-1992 ve 1990’dan sonraki dönem olmak üzere dört kısma ayrılabilir. Bu çalışmada, Osmanlı Devletinin 1878’de Bosna-Hersek topraklarından ayrılması sonrası Boşnakça kaynaklardan ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi gibi temel çalışmalar esas alınarak Bosna’da yayımlanmış bazı tefsir ve Kur’ân çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışmanın giriş kısmında Bosna’da Kur’ân kültürü hakkında bilgiler verilecek, ardından ikinci dünya savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere Bosnalı çağdaş müfessirlerin çalışmaları ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Bosna, Bosnalı Çağdaş Müfessirler, Osmanlı.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article