Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri

Esergül Balcı, Aslı Yurttaş, Ferdane Denkci Akkaş

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programında öğrenim gören öğrencilerin gelecek beklentisi düzeylerinin nasıl bir dağılım gösterdiğini ve bu düzeylerin katılımcıların cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve mezun oldukları fakülteye göre önemli farklılıklar gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma deseninde yapılandırılan bu çalışma, tarama modelindedir. Araştırmanın verileri katılımcıların bireysel özellikleri ile ilgili sorulardan oluşan kişisel bilgi formu ve Tuncer (2011) tarafından geliştirilen “Gelecek Beklentileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2016-2017 Güz yarıyılında pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 2849 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiş ve bu kapsamda analizler 564 öğrenciden elde edilen anket verisi üzerinden yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS veri analiz programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, standart sapma hesaplamaları ile bağımsız gruplar t- testi ile tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, katılımcıların gelecek beklentileri düzeylerinin “katılıyorum” düzeyinde olduğunu; en yüksek puan ortalamasının “Yapacağım işten zevk alacağım.” maddesine, en düşük puan ortalamasının ise “Masa başı bir işte çalışacağım.” maddesine ait olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, öğrencilerin gelecek beklentisi düzeylerinin onların cinsiyetlerine ya da mezun oldukları fakülteye göre anlamlı farklılık göstermediği, ancak medeni durumlarına göre bekar öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

References


Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 6(2), 935-948.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article