Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnancın Dışavurumu

Mehmet Akgül

Abstract


Bu çalışmada AİHM içtihatları çerçevesinde inanç özgürlüğünün dışavurumu incelenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer bulan “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” ikili bir alana işaret etmektedir. Bir din ya da inanca sahip olup olmama ya da değiştirme içsel alan olarak nitelendirilirken inancın dışa vurumu olan tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma yoluyla dini veya inancı açıklama dışsal alan olarak nitelendirilmektedir. İçsel alan mutlak olmasına karşılık dışsal alanın sınırlandırılabileceği ifade edilmektedir. AİHS 9. maddenin ikinci fıkrasında, din ve inancı açıklama özgürlüğünün ancak kanunla kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabileceği ifade edilmektedir. Buradan hareketle bir inancın dışavurumu olan ibadet özgürlüğünün mutlak olmadığı ve sınırlandırılabileceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında kabul görmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article