Örtülü Kazanç Aktarımı İşlemlerinde İlişkili Kişi

Arif Duran

Abstract


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SerPK) 21. maddesinde düzenlenen örtülü kazanç aktarımı yasağı, halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı olacak şekilde şirket kaynaklarının kullanılmasını ve bu suretle şirket malvarlığının azaltılmasını veya artmasının önlenmesini engellemek amacıyla getirilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca bir işlemin örtülü kazanç aktarımı sayılabilmesi için kazanç aktarımı yapılan kişinin halka açık ortaklık ve kolektif yatırım kuruluşlarıyla ya da onun bağlı ortaklığı veya iştiraki ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı yahut dolaysız ilişkisinin olması gerekir. Aktarım yapılan kişinin halka açık ortaklıkla ilişkisinin bulunması şart koşulduğundan bu ilişkinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Örtülü kazanç aktarımı vergi hukukuyla doğrudan ilgilidir ve öncelikle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlığı altında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) m. 13’te düzenlenmiştir. Şirket kazancının vergilendirilmeden şirket dışına aktarılmasını engellemek amacıyla getirilen hükümde ilişkili kişinin; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği belirtilmiştir. İlişkili kişiye dair eski SerPK’da “teşebbüs veya şahıs” ifadesi geçtiği için öğretide tüzel kişiliği olmayan bir topluluğun da ilişkili kişi olabileceği belirtilirken SerPK m. 21’de ilişkili tarafın gerçek veya tüzel kişi olabileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda SerPK ve KVK bakımından ilişkili kişi kavramı değerlendirilerek aralarındaki farklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article