Yeşil Keynesyenizm: Güncel Çelişkiler Üzerine Bir Deneme

Metehan Cömert

Abstract


‘Büyük Durgunluk’un ardından Keynesyen teorinin tekrardan canlandığına ilişkin argümanlar iktisadî tartışmaların odağı haline gelmiş ve krizden çıkışın ancak Keynesyen politikalara geri dönülmesi ile mümkün olduğu ileri sürülmüştür. “Keynes’e dönüş” olarak kavramsallaştırılabilecek iktisadî düşüncedeki bu kayma, alternatif tartışmaları gündeme getirmiş ve iktisadî teorilerin güncel gelişmeler bağlamında genişletilmesi gerekliliğine ilişkin akademide geniş bir konsensüs oluşmuştur. Bu doğrultuda, Keynes’in ‘Genel Teori’de “çağımızın en önemli başarısızlıkları” olarak tanımladığı “tam istihdamı sağlamadaki yetersizlik” ve “servetin ve gelirin eşitsiz dağılımı” sorunlarının  yirmi birinci yüzyılın en temel iktisadî problemlerinden biri olan “çevresel sorunlar”ı da kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu çalışma, geleneksel “büyüme-odaklı” Keynesyen politikalara dönülmesinin problematik bir doğaya sahip olduğu iddiasını ele almakta ve literatürde yeni bir kavram olan “Yeşil Keynesyenizm” üzerine çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada ekolojik sorunların ve muhtemel çevre krizinin Keynesyen teori bağlamında nasıl kavramsallaştırılabileceği tartışması yürütülmekte ve  çözüm önerilerine ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article