MINSKY’NİN FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ: YUNANİSTAN ÖRNEĞİ

Nihal Gökçe

Abstract


 

Günümüz ekonomilerinde yaşanan istikrarsızlık sorunlarının açıklanmasına önemli katkılar sağlayan çalışmaların başlıcalarından biri de Hyman Minsky’nin finansal istikrarszlık hipotezidir. Bu hipotez, çeşitli ekonomilerde görülen istikrarsızlık sorununun temel nedenini, finansal sistem nedeniyle yatırımcıların önemli ölçüde borçlanarak yatırım yapmaları olarak görmektedir. Minsky’ye göre, yatırımların ağırlıklı olarak borçlarla finanse edilmesi ekonomik canlanma yaratmakta ancak ekonomik gelişme ile birlikte yaşanan aşırı borçlanmanın sonucu olarak sistem istikrarsızlığa doğru sürüklenmektedir. Ayrıca reel faiz oranlarının artışı ekonomik faaliyet düzeyini sınırlandırmakta ve finansal kırılganlığı artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, reel ekonomi ile finansal değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek ve Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizin açıklanmasında, Minsky hipotezinin sunduğu çerçevenin kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle Minsky’nin finansal istikrarsızlık hipotezinin temel dayanak noktaları incelenecek ve Minsky hipotezinin 1976-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak Yunanistan ekonomisi için geçerliliği tartışılacaktır. Bu amaçla Yunanistan ekonomisi için GSYİH’daki yıllık büyüme; cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı, net kredi hacminin GSYİH’ya oranı ve reel faiz oranı ile ilişkilendirilmiş, Johansen eşbütünleşme analizi ile uzun dönemli denge ilişkisi araştırılmıştır. Bulgulara göre tahmin edilen bütün parametreler istatistiksel olarak anlamlıdır. Yunanistan ekonomisinde büyüme üzerindeki en büyük etki, net kredi hacminin GSYİH’ya oranıdır. Buna göre, finansal şoklar büyüme üzerinde belirleyicidir ve Yunanistan Ekonomisinde Minsky hipotezi geçerlidir.

 

Anahtar kelimeler: Minsky finansal istikrarsızlık hipotezi, Yunanistan ekonomisi, Johansen eşbütünleşme analizi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article