Sosyal Zekanın Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Ali Çağrı BURAN, Hülya UZUN, Elif Tuba BEYDİLLİ

Abstract


Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bu çağda, hayatımızı kolaylaştırmasının yanında, ortaya çıkardığı olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenilmesi için bireylerarası ilişkilerin en iyi düzeyde yönetilmesi, başka bir deyişle bireylerde sosyal zeka düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Ancak, sosyal zeka düzeyinin yüksek olmasının, genel olarak insan ilişkilerinde olumlu sonuçlara yol açtığı düşünülse de, Sosyal zekanın bir boyutu olarak manipülasyon, literatürde sosyal zekanın bir karanlık yüzü olarak ele alınmaktadır. Sosyal zekada manipülasyon, bireyin başkalarını kendi amaçları doğrultusunda kullanarak, onlardan faydalanma olarak bilinmektedir.

Girişimcilikte, bireylerin başarı gösterebilmeleri açısından sosyal zeka düzeylerinin de yüksek olması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmanın özellikle manipülasyon olmak üzere sosyal zeka boyutları ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 249 adet veri toplanmıştır.  Elde edilen veriler üzerinden, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile sosyal zeka boyutları arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda manipülasyonun girişimcilik eğilimi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article