Kamu Sağlık Harcamalarının Türkiye’deki İşgücü Verimliliği Üzerine Etkileri: Sınır Testi Yaklaşımı

Atakan Durmaz, Hakan Pabuçcu

Abstract


Ekonomik kalkınmayı sürdürebilme noktasında işgücü verimliliği çok önemli bir olgu olarak iktisat literatüründe yer almaktadır. Bu durum işgücü verimliliğini etkileyen faktörleri belirlemeye ilişkin çok sayıda çalışmanın yapılmasına neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışmanın amacı, 1971-2015 dönemi verileri ve otoregresif dağıtılmış gecikmeler modeli (ARDL) yardımıyla, Türkiye’deki sağlık harcamaları ile işgücü verimliliği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  Sınır testi yaklaşımı kullanılarak, değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki incelenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, sağlık harcamalarının işgücü verimliliği üzerinde kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisinin, uzun dönemde ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir. Öte yandan, modelde test edilen diğer değişkenlerden GSYİH büyümesinin işgücü verimliliği üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi söz konusu iken, dışa açıklık oranının işgücü verimliliği üzerinde kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif, uzun dönemde ise pozitif bir etkisi söz konudur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article